Flerbostadshus är exempel på byggnad som omfattas av kravet på regelbundna kontroller. 

Obligatoriska kontroller avseende OVK har funnits sedan 1991. Du som byggnadens ägare ansvarar för att följa bestämmelserna i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, samt Boverkets föreskrifter. Det krävs anmälan till byggnadsnämnden för nyinstallation eller väsentlig ändring av en anordning för ventilation i byggnader.

I varje byggnad som omfattas av kontinuerliga obligatoriska ventilationskontroller ska ett intyg sättas upp på väl synlig plats i byggnaden. Du som byggnadens ägare ansvarar att intyget sätts upp i byggnaden, oftast sker det i anslutning till entrén. Intyget erhålles från en certifierad sakkunnig som genomfört kontrollen av ventilationssystemet. Av intyget ska framgå när kontrollen genomfördes, när nästa besiktning ska genomföras samt resultatet av kontrollen. 

Du som genomför ventilationskontrollen ska vara certifierad av ett certifieringsorgan och sakkunnig för uppgiften. Vid en återkommande ventilationsbesiktning ska även denne undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i byggnaden, men som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Vanligen genomförs ventilationskontroller i intervaller om 3 eller 6 år. Kravet på ventilationskontroll finns även innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången. Men tänk på att en del byggnader kan vara helt eller delvis undantagna från kraven på OVK.

Om det framkommer brister vid en besiktning är det du som byggnadens ägare som ansvarar för att bristerna åtgärdas omgående. Enligt plan-och bygglagen ska kommunens byggnadsnämnd bevaka att byggnadens ägare genomför skyldigheterna för OVK. Möjligheten finns att byggnadens ägare kan föreläggas att åtgärda eventuella brister om detta inte åtgärdas frivilligt.

Vad gäller för din byggnad?

Läs mer på Boverkets webbplats:

Om OVK, obligatorisk ventilationskontroll, på Boverkets hemsida

Plan- och bygglagen Kunskapsbanken - OVK

Gör en anmälan för ny ventilation eller väsentlig ändring i byggnad

Är du på väg och ska genomföra en nyinstallation eller väsentligt ändra ventilationen i din byggnad? Tänk på att det krävas en anmälan för åtgärden till byggnadsnämnden. Du behöver erhålla ett startbesked innan den anmälningspliktiga åtgärden får påbörjas.

Anmälan - när bygglov inte krävs

Skicka in protokoll till kommunen

Vid varje besiktning av ventilationssystemen ska den certifierade sakkunnige som genomfört kontrollen i byggnaden, redovisa ett besiktningsprotokoll till kommunen och byggnadens ägare.