Barn och unga i Karlskrona ska få de bästa förutsättningarna i skolan för att kunna utvecklas och möta framtiden efter sina förmågor.

Om du väljer läraryrket väntar ett stimulerande och spännande arbete. Du får förmånen att arbeta med barns och ungas lärande och utveckling. Tillsammans påverkar vi framtiden!

Hos oss arbetar du i en växande stad med skolor både på landsbygden och mitt i centrum. Skolorna är indelade i tre geografiska skolområden (västra, centrala och östra) där samarbete och det kollegiala lärandet prioriteras högt.

Kort om våra grundskolor

  • Det finns 25 kommunala grundskolor
  • Cirka 6100 elever per år 
  • Vi har 950 medarbetare

Lediga jobb

I våra grundskolor kan du söka tjänster som bland annat lärare, socialpedagog, elevassistent eller rektor. Vi har även många andra professioner som arbetar i skolan och med elevernas lärande.

Se lediga jobb inom Karlskrona kommun

Karriär och kompetens

Karlskrona kommun strävar efter att alla medarbetare ska utvecklas i sina yrkesroller och få goda möjligheter till karriär. Det kollegiala lärandet är ett sätt att utvecklas. Vårt systematiska kvalitetsarbete syftar till att synliggöra de kompetensutvecklingsbehov som finns och efterfrågas i verksamheterna. Karlskrona satsar till exempel på karriärtjänster. Du kan även söka tjänst inom olika specialistkompetenser eller ledaruppdrag.

Bli VFU-handledare till studenter 

VFU är den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen. Är du nyfiken på att bli handledare? Om du brinner för kollegialt lärande och vill vara med att utveckla framtidens lärare och lärarutbildning är handledarskap något för dig. Att vara VFU-handledare ger unika erfarenheter av hur yrkeskunskaper kan föras vidare och en möjlighet att bidra till hur framtidens lärare kommer att arbeta. VFU-handledarskapet är också en möjlighet för dig att utvecklas i din profession.

Nätverk och handledarträffar

En gång per år träffas VFU-handledare i ett nätverk för att dela erfarenheter. Utöver detta så bjuder aktuellt universitet in till handledarträffar. På träffarna diskuteras pedagogik, ämnesdidaktik, metodik och bedömning.

Du som förstelärare

“En lärare med karriärtjänst ska huvudsakligen arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisning. Det innebär minst 50 procent av arbetstiden.” (Skolverket)

I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktik. Försteläraren tjänstgör på egen arbetsplats men kan också ha ett områdes- och ett förvaltningsövergripande uppdrag. Karlskrona kommuns skolor har ungefär 90 förstelärare, samtliga är anställda tillsvidare.

Lokalt nätverk för våra förstelärare

Det anordnas nätverk där förstelärare träffas och utbyter erfarenheter. På nätverksträffarna är det olika teman som ni får ta del av och diskutera. Utgångspunkten är det kollegiala lärandet.Alternativ karriärväg istället för förstelärare – blivande skolledare

Alternativ karriärväg istället för förstelärare – blivande skolledare

Det finns möjlighet för pedagoger att delta i en rekryteringsutbildning anordnad av Linnéuniversitetet. Utbildningen är på 7.5 hp och går under ett år. Det är en alternativ karriärväg i stället för förstelärare och en utbildning för dig som i framtiden vill bli en skolledare i vår förvaltning

Du som skolledare

Du utmanar och provar nytt när du har en idé som du tror bidrar till att vi når våra gemensamma mål. Du delar med dig av dina kunskaper och idéer i vår lärande organisation. Du är engagerad och tar ansvar för ditt arbete. Det innebär att du har full koll på ekonomin, verksamheten och personalen, både vad gäller vardagen och framtiden. Du vet att det är resultat som räknas och att det är ditt goda ledarskap som får andra att nå resultaten.

Rektorsutbildningen

Samtliga rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer och även biträdande förskolechefer får gå den statliga rektorsutbildningen. Du deltar för att du ska stärka din förmåga att leda och styra din skola, för att ditt deltagande är en möjlighet till skolutveckling för hela verksamheten och du kan använda det du lär dig direkt i din skolvardag.

Kompetens och fortbildning

Skolverket erbjuder stöd i arbetet med nationella utvecklingsprogram. Flera av våra pedagoger vässar sina kompetenser med stöd av dessa och använder Skolverkets moduler i lärportalen för att utveckla sitt arbete.

Läs mer om fortbildning på Skolverkets webbplats:

Skolverket.se/kompetens-och-fortbildning

Larportalen.skolverket.se

Inspiration från våra skolor

Våra skolor arbetar med intressanta utvecklingsarbeten och är på flera sätt pedagogiska förebilder i framkant, inte bara i Karlskrona utan i hela Sverige.

Learning together - Karlskrona and Challenging Learning. 
Ett spännande samarbete i hela vår förvaltning!

Hösten 2018 börjar en tre år lång kompetensutvecklingsinsats för medarbetare på kunskapsförvaltningen för att utveckla undervisningen. Det är den internationella skolutvecklaren James Nottinghams företag ”Challenging learning” som kommer att ge medarbetarna metoder för utmanande lärande.

“How can we help student understand the world they live in and prepare them for independent life-long learning?” The key-question!

Läs mer på challenginglearning.com

NTA Naturvetenskap och teknik för alla

Läs mer på ntaskolutveckling.nu

Kontaktperson i vår kommun är Maria Borg, e-post: maria.elisabeth.borg@skola.karlskrona.se

Internationalisering för en bättre integration?

Med internationalisering menas samarbete och utbyte mellan nationer. När kunskap, idéer och erfarenheter utbyts skapas ömsesidig utveckling. Internationalisering skapar också en höjd kompetens kring globala frågor och kulturell förståelse.

På lokal nivå betyder detta att skolledare, lärare, personal och elever på skolan ges bättre förutsättningar att förstå den komplexitet som den globaliserade världen nu är. Med skolans internationella aktiviteter ger vi eleverna fler perspektiv på omvärlden i klassrummet. Arbetet ger också kunskap och förståelse för hur andras och vår egen historia, kultur, religion och livssituation påverkar våra liv idag.

Det finns också genom internationella aktiviteter och samarbete ett stort värde i att känna en stolthet för sin kultur och bli nyfiken på andras kulturer. Att få en insikt om likheter och olikheter skapar nya möjligheter.

Läs mer på utbyten.se

Kontaktperson i vår kommun är Johan Eggers, e-post johan.eggers@skola.karlskrona.se