Elever som går på Karlskronas kommunala skolor ska ha en drogfri skoltid och skolmiljö. Skolan är en arbetsplats och miljön ska vara trygg, säker och drogfri.

Skolan arbetar förebyggande och agerar om droger förekommer i skolmiljön bland elever eller personal. Målet är att alla Karlskronas kommunala skolor ska ha en tobaksfri skolmiljö* och att färre elever ska använda alkohol, narkotika, doping eller tobak.

Policyns grunder

Skolan ska vara en tobak-, alkohol- och drogfri arbetsplats.

  • Att röka eller snusa inom skolans område är förbjudet för både elever, personal och besökare.
  • Det är förbjudet att vara påverkad av alkohol, narkotika eller andra droger under skoltid.
  • Det är förbjudet att ha alkohol eller andra droger på skolan.
  • Det är förbjudet att ge, sälja eller förmedla droger på skolan.
  • Att använda, inneha eller sälja narkotika är ett brott och anmäls till polisen.

*Tobaksfri skolmiljö gäller oavsett ålder dygnet runt alla dagar, alltså även vid till exempel lov, kompetensutvecklingsdagar och vid föräldramöten.

Drogtestning

Slumpvis drogtestning kommer att erbjudas elever på gymnasiet. Syftet är att öka risken för upptäckt och att förebygga skador och olyckor. Att avstå slumpvis drogtestning i samband med praktiska moment eller APL, arbetsplatsförlagt lärande, innebär att eleven inte kan delta i dessa moment.

Narkotikahund

I samarbete med polisen genomförs sökning med narkotikahund för att förebygga användning och säkerställa en narkotikafri arbetsmiljö. Sökningen sker efter skoltid och på rektors initiativ.

Kontakta skolans rektor om du vill veta hur just din skola arbetar drogförebyggande.