Teknik och naturvetenskap i fokus

Vi satsar på naturvetenskap och teknik genom att använda NTA:s skolutvecklingsprogram, Naturvetenskap och Teknik för Alla.

Delaktighet i lärandet

Vi vill att eleverna ska känna delaktighet i sitt kunskapsinhämtande och att de ska bli medvetna om sitt eget lärande. Ett led i detta är att eleverna får hålla i delar av sitt utvecklingssamtal.

Idrott och rörelse ger lust att lära

På skolan har idrott och rörelse utökats, för vi tror på ett samband mellan en god fysik och lusten att lära sig. På skolgården finns bandybana, fotbollsplan, motorikbana och många grönområden med olika redskap som inbjuder till lek. Fritidshemmet ligger i skolans lokaler. Förskoleklassen och fritids delar lokaler. Fritidshemmet strävar efter att vara ute i naturen, satsar på hälsan och den fria leken. I skolans lokaler finns 5-årsgruppen tre dagar i veckan. 

Glädje och trygghet i skolan

Vi strävar efter en bra övergång från förskola till skola och fritids genom samarbete. I skolan finns ett aktivt skolråd, elevråd, matråd och kamratstödjare. Det finns också ett väl fungerande elevhälsoteam. Vi vill att alla elever och vuxna ska känna glädje och trygghet i skolan.

Kontakt

Fridlevstad skola

Skolvägen 3

370 30 Rödeby

Kontakt

Rektor Fridlevstad skola

Kjell Prahl