IKT, teknik och naturvetenskap i fokus

Från förskoleklass använder vi iPads som en naturlig del i undervisningen och under årskurs 3-6 har eleverna tillgång till var sin Chromebook.

Vi satsar på naturvetenskap och teknik genom att använda NTA:s skolutvecklingsprogram, Naturvetenskap och Teknik för Alla.

Delaktighet i lärandet

Vi vill att eleverna ska känna delaktighet i sitt kunskapsinhämtande och att de ska bli medvetna om sitt eget lärande. Ett led i detta är att eleverna får hålla i delar av sitt utvecklingssamtal.

Idrott och rörelse ger lust att lära

På skolan har idrott och rörelse utökats, för vi tror på ett samband mellan en god fysik och lusten att lära sig. 

På skolgården finns bandybana, fotbollsplan, motorikbana och många grönområden med olika redskap som inbjuder till lek. 

Fritidshemmet ligger i skolans lokaler. Förskoleklassen och fritids delar lokaler. Fritidshemmet strävar efter att vara ute i naturen, satsar på hälsan och den fria leken.

Gemenskap, glädje och trygghet i skolan

Vi strävar efter en bra övergång från förskola till skola och fritids genom ett aktivt samarbete. Exempelvis arbetar en av våra specialpedagoger med samma barn från förskolan till och med förskoleklass för att göra övergången lättare.

Vi har ett aktivt värdegrundsarbete utifrån våra värdegrundsord; Trygghet, Hänsyn, Ansvar, Gemenskap och Glädje. Elever och föräldrar är delaktiga genom bland annat skolråd, elevråd, matråd och trivselelever. Det är mycket viktigt att alla elever och vuxna ska kunna påverka och känna glädje och trygghet i skolan.

På skolan finns också ett väl fungerande elevhälsoteam med rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog.

Kontakt

Fridlevstad skola

Skolvägen

373 36 Fridlevstad

Kontakt

Rektor Fridlevstad skola

Kjell Prahl