Bild: Inre varvshamnen, Lindholmen. Akvarell 1782 av Christian Gosselman, Sjöhistoriska museet.

Projektets mål:

 1. Skapa en ökad konkurrenskraft i regionen.

 2. Näringslivsutveckling för befintliga företag och nya företag i skärgården.

 3. Öka antal besökare med 5 procent på lång sikt.

 4. Tillgängliggöra berättelser för ökat intresse för världsarvet och det maritima kulturarvet.

 5. Skapa en plattform för att knyta samman befintliga projekt.

 6. Innefatta de nationella målen för kulturmiljöarbete.
  De nationella målen är:
 • ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas
 • människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön
 • ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser
 • en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen