Nybyggnad och tillbyggnad

Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan.

Även byggnader utan väggar, till exempel större skärmtak eller carportar, kräver bygglov. Husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid, räknas som byggnader, och är i regel bygglovspliktiga.

Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Det kräver därför både rivningslov och bygglov.

För en- och tvåbostadshus samt ekonomibyggnader finns vissa undantag från bygglovsplikten. Läs mer om detta på

Anmälan – attefallsåtgärder 

Varken bygglov eller anmälan

Ny användning av en byggnad

Om du ska ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du ska använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för.

Det kan till exempel vara om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Planbesked

Om du vill göra något som kan innebära att en detaljplan behöver förändras ska du ansöka om ett planbesked. Det kan till exempel vara att du vill bygga ut, bygga nytt eller på något annat sätt göra något som kräver en ny detaljplan eller en ändring i den detaljplan som redan finns.

Läs mer och till ansökan om planbesked

Skylt och ljusanordningar

I ett område med detaljplan behöver du bygglov för större ljusanordningar, och för att sätta upp eller ändra en skylt.

Bygglov för skylt

Tidsbegränsat bygglov

Tidsbegränsade bygglov kan sökas för något som är tänkt att vara tillfälligt och inte uppfyller alla krav i gällande detaljplan. Ansökan ska ha en tillfällig karaktär och behöver uppfylla något eller några, men inte alla, förutsättningar som krävs för permanent bygglov. Tidsbegränsat bygglov får ges för högst sammanlagt 15 år.

Tidsbegränsade bygglov kan ges för samtliga bygglovpliktiga åtgärder och både inom och utanför detaljplanelagt område.

Läs mer hos Boverket

Uppföra, flytta eller ändra vissa anläggningar

Du behöver i regel bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra vissa anläggningar, till exempel:

 • murar och plank
 • upplag eller materialgårdar
 • fasta cisterner eller motsvarande för förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen
 • idrottsplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor och vissa vindkraftverk
 • radio- och telemaster samt torn
 •  

Yttre ändringar av en byggnad

Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du bygglov för att ändra utseende på byggnaden, genom att byta kulör, fasadbeklädnad eller material på taket.

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det dock inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, eller som ingår i ett område som är särskilt värdefullt har ett utökat skydd och får inte förvanskas.

Ansökan om en eller flera bygglovpliktiga åtgärder

 • Det här behöver du

  Beroende på vad du ansöker om får du fylla i olika uppgifter om
  fastigheten eller anläggningen. Du behöver också ange vem som är byggherre, fastighetsägare, kontaktperson och vem som ska faktureras.

  Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter, ett ärende måste vara komplett innan handläggningen kan börja.

  Bilagor och exempelritningar

  Här kan du läsa om vad de olika bilagorna innebär samt se exempel på hur ritningar kan se ut.

  Vilka bilagor behövs?

  Nedan ser du vilka bilagor du behöver skicka med din ansökan.

  Bygglov

  • Nybyggnadskarta (endast vid helt ny byggnad)
  • Situationsplan
  • Planritning
  • Sektioner
  • Fasadritning
  • Relationsritning (kan krävas vid om- och tillbyggnad)
  • Kontrollplan/KA-anmälan (certifierad kontrollansvarig)

  Marklov

  • Markplansritning
  • Marksektion
  • Kontrollplan/KA-ansökan (certifierad kontrollansvarig)

  Rivningslov

  • Situationsplan
  • Foto
  • Kontrollplan/KA-ansökan (certifierad kontrollansvarig)

   

  Bifogade filer får ej överstiga 200 megabyte.

 • Vad kostar det?

  Avgiften varierar beroende på vilka åtgärder som ska göras och hur omfattande de är. 

  I bygglovstaxan kan du se exempel på olika avgifter.

 • När får jag svar?

  En komplett ansökan ska handläggas inom 10 veckor. Ibland behöver dina uppgifter kompletteras och då blir du kontaktad så snart ärendet har granskats. Det görs i första hand via den e-postadress du anger i din ansökan.

  I vissa fall kan det krävas att vi behöver höra dina grannar eller någon remissinstans och då kan handläggningstiden bli något längre.

  Granskningen och bedömningen av ditt ärende sker vid bygglovhandläggarnas granskningsmöte. Det innebär att du kan vända dig till vem som helst av bygglovhandläggarna om du har frågor om ditt ärende. När ärendet är komplett och granskat tar en enskild handläggare över ärendet och tar fram beslut eller beslutsförslag.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansök om bygg-, mark- eller rivningslov