Vattenverk i Karlskrona

 • Fågelmara grundvattenverk försörjer Fågelmara, Kristianopel samt delar av Brömsebro samhälle.

 • Holmsjö grundvattenverk försörjer Holmsjö och Nävragöl samhälle.

 • Jämjö grundvattenverk försörjer Jämjö, Ramdala samhälle samt Rosenhill. Kan via överföringsledning även stötta Fågelmara samhälle.

 • Karlskrona vattenverk försörjer Karlskrona tätort samt samhällena Rödeby, Fridlevstad, Nättraby, Hasslö, större delen av Sturkö, Torhamn, delar av Aspö, Allatorp, Lösen, Fäjö, östra Hästholmen, Öljersjö, Torsnäs samt delar av Trummenäs. Dessutom försörjs kustartilleriets anläggning på Kungsholmen, ett tappställe vid Tjurkö gamla reningsverk, ett tappställe vid färjelägret Ytterön, Uttorps camping på Sturkö, Ekenabbens fiskhamn samt med sommarvatten vid ett tappställe vid Tjurkö brofäste. Blekingesjukhuset (centrallasarettet) försörjs normalt delvis från Karlskrona vattenverk och delvis från Afvelsgärde vattenverk.

 • Saleboda grundvattenverk försörjer Saleboda samhälle.

 • Spjutsbygd grundvattenverk försörjer Spjutsbygd samhälle.

 • Strömsberg grundvattenverk försörjer delar av Strömsbergs samhälle. En betydande del av samhället har ickekommunal vattenförsörjning.

 • Tving ytvattenverk försörjer Tving samhälle.

 • Afvelsgärde grundvattenverk försörjer enbart Blekingesjukhuset (centrallasarettet).

Hur renas dricksvattnet?

Reningsprocesseren varierar mellan de olika verken beroende på hur råvattnets kvalitet ser ut.

Grundvattenverk

Ett grundvatten håller ofta en ganska hög kvalitet redan när det tas in i ett vattenverk. Ett vanligt problem är dock höga halter av järn och mangan. För att undvika beläggningar i ledningsnätet måste detta filtreras bort i sandfilter. Detta görs efter en pH-justering och oxidation av vattnet. Innan det färdiga dricksvattnet pumpas ut till konsumenterna desinficeras det med UV, ultraviolett ljus.

Ytvattenverk

Ett ytvatten (från sjö eller å) innehåller ofta många partiklar samt flyktiga lukt- och smakämnen som måste tas bort. Detta görs genom silar, sandfilter och kolfilter. Innan det färdiga dricksvattnet lämnar vattenverket görs en sista pH-justering och vattnet desinficeras med UV, ultraviolett ljus.

Karlskrona vattenverk

Karlskrona vattenverk använder ytvattnet Lyckebyån som råvattenkälla. Förts måste vattnet grov- och finrensas från löv, kvistar och annat material innan det filtreras i ett sandfilter. Därefter skickas det förbehandlade vattnet till filtreringsdammar i Johannishus. Efter en tids uppehåll i marken (minst 14 dagar) pumpas vattnet tillbaka till vattenverket i Lyckeby varefter det återigen efter bland annat pH-justering, filtreras genom sand och kol. Vattnet behandlas med UV-ljus innan det distribueras ut på ledningsnätet.

Vattenkvalitet 

För att kunna följa gällande krav, sker regelbundna provtagningar av det kommunala vattnets kvalitet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos konsument. Det är Livsmedelsverket som ställer krav som på kontroll och hantering av dricksvattnet.

Läs mer om Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Brunt vatten i kranen

Är ditt kranvatten brunt ibland? Det kan bero på flera saker:

 • att vattnet på grund av ledningsarbeten har varit avstängt ett tag. När vattnet kommer tillbaka kan beläggningar i ledningarna lossna och tillfälligt färga vattnet brunt.
 • att mycket vatten används samtidigt i ett område. Då kan beläggningar i ledningarna lossna. 
 • att vattnets kemi har förändrats antingen i samband med en ombyggnad av ett vattenverk eller att dricksvattnet kommer från ett annat vattenverk än tidigare. Vid förändrad vattenkemi kan bland annat järn lossna från ledningarna och orsaka brunt vatten.
 • att vattnets temperatur varierar. Lösligheten för olika ämnen kan påverkas av olika temperaturer och därför tillfälligt orsaka brunt vatten.

Det är inte farligt med brunt vatten utan ser bara otrevligt ut. Missfärgningen försvinner oftast om du låter vattnet spola en stund.

Vitt eller grått vatten i kranen

Ibland ser vattnet vitt eller grått ut när man fyller ett glas med vatten. Det beror på att det finns små, små luftbubblor i vattnet. Om man låter glaset stå någon minut flyter luftbubblorna upp till ytan och vattnet blir klart.

Varmvatten är inget livsmedel

Kommunen levererar bara kallvatten som måste klara de gränsvärden som Livsmedelsverket har bestämt. Kallvattnet kontrolleras därför regelbundet. Varmvattnet kommer från fastighetsägarens varmvattenberedare och kontrolleras inte och skall därför aldrig användas till matlagning och dryck. Varmvatten kan ibland innehålla tungmetaller, till exempel koppar och bakterier.

 

Vattenskyddsområden

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt avgränsat område till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för dricksvattenproduktion. Skyddsföreskrifterna talar om vad man får göra och vad man inte får göra.

Varför behövs vattenskyddsområden?

 • Vatten är vårt viktigaste livsmedel som vi inte kan klara oss utan någon längre tid.
 • Vattentillgången i Karlskrona kommun är begränsad både vad gäller kvantitet och kvalitet.
 • Vattenverken försörjer många personer med dricksvatten. Ett bra skydd ger oss möjlighet att producera ett hälsosamt och säkert dricksvatten även i framtiden.

Vattnets hårdhet och pH-värde

 • Är mitt vatten hårt eller mjukt?
  Vattnets hårdhet bestäms av halterna kalcium och magnesium. Ju högre koncentration av dessa joner, desto hårdare vatten. Motsatt kallas vatten med låg koncentration 

  Hårt vatten minskar tvättmedlens tvättförmåga, vilket innebär att man måste dosera mera för att få tvätten ren. 
  Ett hårt vatten ger också kalkutfällningar, "pannsten", i värmepannor och andra maskiner där vattnet värms upp.

  Vattnets hårdhet, 
  tyska grader (dH)
  Bedömning
  0 - 2,1 Mycket mjukt vatten
  2,2 - 4,9 Mjukt vatten
  5,0 - 9,8 Medelhårt vatten
  9,9 - 21 Hårt vatten
  >21 Mycket hårt vatten


  Analysresultat från hårdhetsundersökningar i Karlskrona kommuns vattenverk, medelvärde för år 2017:

  VattenverkHårdhet (dH)
  Fågelmara VV 7,7
  Holmsjö VV 3,7
  Jämjö VV 9,1
  Karlskrona VV 2,3
  Saleboda VV 5,5
  Spjutsbygd VV 3,3
  Strömsberg VV 3,7
  Tving VV 3,2

   

   

 • Vilket pH-värde har mitt vatten?
  Information om vattnets pH-värde för de olika vattenverken i Karlskrona kommun.

  pH-värdet är ett mått på antalet vätejoner i vattnet. pH-värdet påverkas av olika saker i naturen.

  Dricksvatten i kommunala vattennät ska enligt livsmedelsverket ha ett pH-värde mellan 7,5 och 9, främst för att undvika korrosion i ledningsnätet. Värden utanför dessa gränser ger bedömningen "Tjänligt med anmärkning".

  pH-värdeBedömningar
  < 7,5 Tjänligt med anmärkning
  > 9,0 Tjänligt med anmärkning
  > 10,5 Otjänligt

   

  Analysresultat från undersökningar av pH-värde hos konsument i Karlskrona kommuns olika vattenverk, medelvärde för år 2017:

  VattenverkpH-värde
  Fågelmara VV 8,0
  Holmsjö VV 8,5
  Jämjö VV 7,7
  Karlskrona VV 8,2
  Saleboda VV 8,3
  Spjutsbygd VV 8,2
  Strömsberg VV 8,4
  Tving VV 8,2

VA-mätare

Om du betalar för att använda kommunens vatten finns en vattenmätare som registrerar din vattenförbrukning. En avläsning av VA-mätaren visar hur mycket du ska betala och du har själv ett ansvar för att mätaren fungerar.

Kommunen äger vattenmätaren, men du som fastighetsägare ska underhålla mätaren. Du ska till exempel kunna byta vattenmätaren utan att ledningarna går sönder eller att ventilerna måste bytas.

Viktigt att veta är att det är du som fastighetsägare som själv får betala eventuella reparationer som blir nödvändiga på grund av ett bristande underhåll.

 • Vem läser av min mätare?

  Om du har en analog mätare av äldre modell så läser du själv av den och rapporterar in mätarställningen till oss på kommunen. 

  Om du har en ny modern vattenmätare så fjärravläser kommunen din vattenmätare. Du behöver alltså inte göra någonting.

  Det är alltid bra om du håller koll på mätaren då även en liten läcka eller droppande kran kan orsaka stor vattenförbrukning.

 • Varför måste min vattenmätare bytas?

  Det finns bestämmelser som säger att vattenmätare måste bytas ut med jämna mellanrum. Detta beror på att vattenmätaren slits. Vid slitage minskar vattenmätarens noggrannhet som du som abonnenten har rätt att kräva. Det kan innebära att du kan få en felaktig faktura.

  För att kunna byta vattenmätare måste personal från VA-avdelningen få tillträde till din fastighet. Som abonnent får du därför ett meddelande om när det planerade bytet av vattenmätare ska ske.

  Vi uppskattar om du så fort som möjligt efter att har fått ett sådant meddelande tar kontakt med oss för att bestämma en lämplig tidpunkt för arbetets utförande.

  Att tänka på före mätarbyte:

  • Kontrollera att ventil före och efter mätare stänger och öppnar fullständigt.
  • Kontrollera att rören som belastas vid mätarbytet är hela och inte rostiga.

Studiebesök

Intresserade är välkomna till våra vattenverk och reningsverk på studiebesök. Ta kontakt med någon av nedanstående personer för mer information.

 • Stefan Lundin 0709-30 33 53, stefan.lundin@karlskrona.se
 • Eva Steiner, 0455-30 33 19, Eva.Steiner@karlskrona.se