Främjande och förebyggande insatser är en del av undervisningen i alla skolämnen. Vid sidan av denna undervisning finns ett stort antal återkommande arbeten och arbetssätt som eleverna möter till exempel:

 • Trivselenkäter
 • Fadderverksamhet
 • Gemensamma regler F-9
 • Gemensam uppstart F-9
 • Elevhälsan tillgänglig för pedagoger
 • Klassråd/Fritidsråd/Elevråd
 • Rastvärdar och rastaktiviteter
 • Socialpedagog
 • Öppen mottagning varje dag hos skolsköterska
 • Värdegrundssamtal i alla klasserna
 • Utbildning i ”internetvett” i förskoleklass, åk 4 samt åk 7
 • Gruppöverskridande arbeten i olika ämnen
 • Basgrupper i klassrummet samt matsalen/bestämda platser
 • Temadagar
 • Trygghetsvandringar
 • Ungdomsprojektet Skruv i åk 8
 • HASP i åk 1, 3, 5 och 7