Vision, budget och mål styr kommunens verksamhet

I samband med det årliga budget- och planeringsarbetet tar kommunfullmäktige beslut om ekonomiska ramar och övergripande mål för Karlskrona kommuns verksamhet. Målen utgår från vision Karlskrona 2030 och följs upp löpande, bland annat i form av årsredovisningen. 

För att tydliggöra målen och underlätta uppföljningen beslutar kommunfullmäktige också om övergripande uppdrag och indikatorer. 

Vill du lära dig mer om styrmodellen?

En styrmodell är ett verktyg som vi använder för att hålla ihop och samordna den kommunala verksamheten. Den ser till att vi går mot önskad riktning och resultat.

Läs mer om Karlskrona kommuns styrmodell