KLF__DSF9348_fix.jpg

Mål- och resultatstyrning

Karlskrona kommuns styrmodell utgår från visionen. Kommunfullmäktigebeslutar om övergripande mål i samband med det årliga budget- och planeringsarbetet. I samband med beslut om övergripande mål beslutas också om övergripande indikatorer som anger riktning och målvärde. 

Kommunfullmäktige beslutar i samband med de övergripande målen också om uppdrag till nämnder, styrelse och bolag. I samband med det årliga budget- och planeringsarbetet fastställs de ekonomiska ramarna som utgör ram för verksamheten.

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande administrativa styrande dokument såsom policydokument, planer, program som nämnder och bolag ska förhålla sig till.

Styrmodell för Karlskrona kommun, pdf 369 kB 

Målen utgår från vision Karlskrona 2030

Styrningen av Karlskrona kommun utgår från visionen:

  • Med sitt unika läge är Karlskrona ett nav i en växande region. Här finns det goda livet och de bästa förutsättningarna för ett expansivt näringsliv. Genom samarbete skapar vi en framtid som håller.

Visionen beskriver en önskad framtid och fungerar som ledstjärna när kommunens mål tas fram. Målen utgår från de hållbarhetsperspektiv och utvecklingsområden som ingår i visionen.

Läs mer om vision Karlskrona 2030

Mål, budget och strategisk plan

I samband med det årliga budget- och planeringsarbetet beslutar kommunfullmäktige om de övergripande målen för kommunens verksamhet. Det beslutas också om övergripande indikatorer för att tydliggöra målen och underlätta uppföljningen.

Läs mer om de övergripande målen

Kommunfullmäktige beslutar i samband med de övergripande målen också om uppdrag till nämnder, styrelse och bolag. I samband med det årliga budget- och planeringsarbetet fastställs de ekonomiska ramarna, kommunens budget, som utgör ram för verksamheten.

Karlskrona kommuns budget

Årsredovisningar för Karlskrona kommun

Systematiskt kvalitetsarbete

Kommunen jobbar systematiskt med förbättringsarbete. Uppföljning och utvärdering är centrala delar i styrprocessen. Resultat ska systematiskt följas upp och vid behov närmare analyseras och utvärderas.

En viktig del av uppföljningen och arbetet med förbättrings- och utvecklingsarbetet är jämförelser med andra, i första hand liknande kommuner.

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet är ett projekt som drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Resultatet är tänkt att visa hur effektivt medborgarnas skattemedel används och vilket kvalitet som kommunen levererar på sin service. 

Läs mer och se Karlskronas resultat

Medborgarundersökningen

Medborgaundersökningen görs av Statistiska centralbyrån (SCB) och visar vad medborgarna tycker om kommunen inom tre område:

  • hur kommunen är som en ort att leva och bo på
  • hur kommunen klarar sina uppgifter
  • hur medborgarna ser på sina egna möjligheter till inflytande

Läs mer och se Karlskronas resultat