Flexibel arbetstid

Många av våra verksamheter har flexibel arbetstid och/eller sommararbetstid, för att få en bra balans mellan arbete, fritid och familjeliv. Vårt mål är också att alla tillsvidareanställda som önskar arbeta heltid ska kunna göra det, antingen på sin ordinarie arbetsplats eller i annan del av kommunen.

Samverkan

Dialog mellan medarbetare och chef är en viktig del i det dagliga arbetet. Samverkan skapar förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, god hälsa och arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för alla medarbetare. Samverkansarbetet präglas av en vilja att öka medarbetarnas möjlighet till dialog och ska bidra till ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och samverkansgrupper utgör de olika delarna i samverkansavtalet. Målet är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetarna.

Semester

Du har 25 semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 får du 31 dagar, och vid 50 år får du 32 dagar.

Byte av semesterdagstillägg mot ledig tid

För tillsvidareanställda medarbetare kan hela semesterdagstillägget, i överenskommelse med sin chef, växlas in mot extra lediga dagar. Byte av semesterdagstillägg mot extra lediga dagar innebär:

  • Fyra extra lediga dagar fram till och med det kalenderår medarbetaren fyller 39 år
  • Fem extra lediga dagar från och med det kalenderår medarbetaren fyller 40 år

Föräldraledighet

Oavsett om föräldrapenning utgår har föräldrarna rätt till hel ledighet för vård av barn, till dess barnet uppnått 18 månaders ålder. Vid adoption gäller särskilda regler. Utöver denna ledighet har föräldrar rätt till hel ledighet när föräldern tar emot hel föräldrapenning.

Föräldrapenning kan tas ut av gravid arbetstagare från och med 60:e dagen innan beräknad förlossning och fram till dess att barnet fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.

Partiell föräldraledighet utan föräldrapenning ‑ generell arbetstidsförkortning

Föräldraledighetslagen säger att föräldrar har rätt till förkortning av arbetstiden med upp till en fjärdedel av normal arbetstid, fram till dess att barnet fyller åtta år eller då barnet avslutat sitt första skolår. I Karlskrona kommun finns det, när arbetet tillåter, en möjlighet att vara ledig till barnet fyller tolv år.

Föräldrapenningtillägg

Om du varit anställd en sammanhängande tid under minst ett år, innan du går på föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar tio procent av lönen.

Tillägget gäller under högst 180 kalenderdagar. Föräldrapenningtillägget betalas ut för sammanlagt 180 kalenderdagar per födsel och som längst till dess barnet är 24 månader. Tillägget baseras på den lön du har första kalenderdagen av din föräldraledighet.

Friskvård

Medarbetare i Karlskrona kommunkoncern erbjuds möjlighet att utöva friskvård på arbetstid, sammanlagt en timme per vecka, under förutsättning att arbetet och verksamheten tillåter det.

Gymmix Karlskrona

Karlskrona kommun har avtal med Gymmix Karlskrona vilket innebär att samtliga anställda medarbetare i Karlskrona kommun har möjlighet att delta i två av föreningens gympapass per vecka.

Gratis simning

För samtliga medarbetare i kommunkoncernen finns möjlighet till simning en gång i veckan i någon av kommunens simhallar.

Kulturföreningen Carolus

Carolus är kommunens konst och kulturförening som är tillgänglig för alla medarbetare inom Karlskrona kommun. Föreningen ordnar kulturresor, tematräffar med mat och dryck och andra kulturevenemang. Föreningen är ideell med syfte att sprida intresset för konst och andra kulturområden.

Försäkringar

Du som anställd i Karlskrona kommun har en arbetsskadeförsäkring och en avtalsgruppförsäkring vid sjukdom hos AFA försäkring. Utöver detta har du också en tjänstegrupplivförsäkring hos KPA Liv AB. Det finns även en tjänstereseförsäkring för dig som anställd. Medarbetare i Karlskrona kommun är alltid försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring.

Kompensation vid sjukdom

Om du blir sjuk får du, efter en sjuklöneperiod på 14 dagar, ett belopp som motsvarar tio procent av lönebortfallet. Det gäller dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden. Skulle du bli fortsatt sjuk har Karlskrona kommun tecknat ett försäkringsskydd som ger dig motsvarande ersättning upp till ett år.

Pension

Varje år betalar Karlskrona kommun in pengar till ett pensionssparande på KPA Pension åt dig. Det är en kommunal tjänstepension som regleras i avtal mellan arbetsgivaren och fackförbunden. Avtalen ger dig som medarbetare ett grundskydd i form av egen ålderspension och efterlevandepension till dina anhöriga. Det belopp som avsätts till din pension beräknas på din lön och motsvarar cirka 4,5 procent av lönen.

Företagshälsan

Företagshälsan är arbetsgivarens, arbetsledningens och de anställdas resurs i arbetsmiljöfrågor, hälso- och livsstilsfrågor och i rehabilitering till arbete och yrkesliv. Företagshälsan drivs av extern part. 

Fritidsstudiestöd

Som anställd medarbetare i Karlskrona kommun kan du i vissa fall ha möjlighet till bidrag för kurser, litteraturkostnader samt även eventuella rese- och boendekostnader om du studerar jämsides med ditt arbete.

Dessutom kan du i särskilda fall beviljas ledigt med lön i samband med tentamensdag eller kunskapsprov. Vidare har du möjlighet att ansöka om ytterligare ledigt med eller utan lön när du behöver delta i kurssammankomster och seminarier.

Karlskrona KompetensCenter

Karlskrona KompetensCenter, KKC, erbjuder alla anställda i Karlskrona kommun kompetensutveckling och konferensmöjligheter. Vi finns i Karlskronas största konferenscenter med nya fräscha lokaler i naturskön omgivning. Lunchrestaurang finns inom området.

Ledighet med bibehållen lön 

Som anställd i Karlskrona kommun har du möjlighet att ge blod, gå på mammografi, ta gynekologiskt cellprov eller PSA-test på betald arbetstid.

Årskort Blekingetrafiken 

Karlskrona kommun erbjuder sina anställda årskort via Blekingetrafiken till ett förmånligt pris. Årskortet betalas av genom ett nettolöneavdrag.

Lunch på kommunens restauranger

Du som är anställd i Karlskrona kommun har möjlighet att äta lunch i någon av kommunens restauranger på skola och omvårdnadsboende enligt gällande prislista.