En hand som håller i en penna över ett par papper.

Det är också bra att veta vilka regler som gäller samt hur stor byggrätten är för en viss mark innan du köper den. Här hittar du information om vilka tillstånd som kan behövas för olika åtgärder.

Bygglov

Du behöver oftast söka bygglov när du vill bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, lokal eller bostad. Du kan även behöva bygglov för att till exempel glasa in balkong, sätta upp skylt, plank eller mur.

En tillbyggnad innebär att du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även byggnader utan väggar, till exempel större skärmtak eller carportar, kräver bygglov.

Du behöver också bygglov om du ska använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för. Det kan till exempel vara om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Bygglov kan även krävas om en lokal eller bostad tillkommer, samt om du tänkt att inreda en vind.

Om en åtgärd kräver bygglov eller inte är beroende på var den aktuella fastigheten är belägen och om fastigheten ligger inom eller utanför område med detaljplan.

Läs mer om hur du söker bygglov

Anmälan

I vissa fall krävs en anmälan för åtgärder som inte kräver bygglov. Exempel på sådana är installation av vatten- och avloppsanordningar, installation av öppen spis eller ändringar där byggnadens bärande konstruktion kan komma att påverkas. Rivning av byggnader utanför detaljplanelagt område kan också kräva en anmälan.

Attefallsåtgärder

Även Attefallsåtgärder är anmälningspliktiga. Attefallsåtgärder får göras i strid mot gällande detaljplan som till exempel att uppföra byggnader på prickmark (mark som inte får bebyggas) eller på tomter som redan har använt hela sin byggrätt. De åtgärder som du kan göra är:

  • Attefallshus (fristående, max 25 kvadratmeter stort)
  • Tillbyggnad (tillbyggnad på ditt bostadshus, max 15 kvadratmeter stort)
  • Mindre takkupor
  • Inreda ytterligare en bostad

Läs mer om anmälan och Attefallsåtgärder

Avgifter och taxa

Läs mer om avgifter för bland annat bygglov, förhandsbesked, anmälan och strandskyddsdispens

Varken bygglov eller anmälan

Det finns undantag från kravet på anmälan och bygglov. Undantagen beror bland annat på vilken åtgärd du ska utföra, vilken typ av byggnad eller anläggning det gäller och om du ska utföra åtgärden i område inom eller utanför detaljplan.

Inom detaljplanelagt område och inom en sammanhållen bebyggelse kan det till exempel röra sig om att uppföra friggebod, bygga ett mindre skärmtak eller måla om ditt hus. De åtgärder som är varken bygglovs- eller anmälningspliktiga förutsätter dock att de uppfyller vissa krav och regler. Dessa förutsättningarna kan du läsa mer om via länken nedan.

Läs mer om åtgärder som inte kräver bygglov eller anmälan.

Rivningslov och marklov

Rivningslov krävs för att riva byggnader och anläggningar inom område med detaljplan. Att flytta en byggnad till en annan plats räknas också som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Då behöver du både rivningslov och bygglov. Om byggnaden du ska riva ligger utanför detaljplanelagt område krävs inget rivningslov, men det kan kräva en anmälan om rivning.

Har du planer på att ändra din marknivå mer än 0,5 meter? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt område, söka marklov. Utanför detaljplanelagt område krävs inget marklov vid markförändring, dock kan det kräva tillstånd från Länsstyrelsen om du gör ingrepp i natur- eller kulturmiljö.

Läs mer om rivningslov och marklov

Förhandsbesked

Om du har planer på att stycka av en tomt eller bygga ett nytt bostadshus på en plats som idag är obebyggd och ligger utanför detaljplanelagt område, kan du först söka ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det bostadshus som du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

I prövningen om förhandsbesked bedöms om platsen är lämplig att bebygga utifrån flera olika aspekter. Det kan till exempel vara hur den nya byggnaden kommer att passa in i området och hur vatten, avlopp och vägar påverkas samt hur den tänkta byggnationen kompletterar till den befintliga. Grannar och andra som berörs får också alltid möjlighet att yttra sig.

I många fall krävs det att ett gällande, positivt förhandsbesked finns på den aktuella fastigheten för att fastighetsreglering ska kunna genomföras till exempel vid avstyckning. Detta för att den eller de nybildade fastigheterna och de kvarvarande ska kunna användas på ett ändamålsenligt och hållbart sätt.

Läs mer och ansök om förhandsbesked

Strandskydd

I hela landet finns ett generellt strandskydd vid hav, sjöar och vattendrag, för att alla ska ha tillgång till strandområden och för att bevara naturvärden. Generellt tillåts inte byggåtgärder, anläggningsarbeten eller ianspråktagande av mark inom strandskyddat område, men om det finns särskilda skäl kan du få dispens.

Generellt gäller strandskyddet 100 meter från strandkanten. På vissa platser är det utökat till 300 meter. Strandskyddet gäller både in mot land och ut i vattnet och inkluderar alltså även miljön under vattnet.

Läs mer om strandskydd

Tillsyn/olovligt byggande

Om du utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande (svartbygge). Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att använda det som är byggt utan ett slutbesked.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ingripa om det utförs lov- och anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan eller om åtgärder utförs i strid mot ett beslut. Tillsynsärenden kan även ske på ovårdade fastigheter samt vid brott mot strandskyddslagstiftning.

Läs mer om plan- och bygglagen på riksdagen.se

Exempelritningar och checklistor

Exempelritningar är våra exempel på hur ritningar kan se ut när de är fackmannamässigt utförda. Genom att lämna in fackmannamässiga ritningar redan i ansökan om bygglov eller anmälan, utan att behöva komplettera senare, får du ditt beslut om bygglov snabbare.

Hur detaljerade ritningarna behöver vara kan skilja sig beroende på vilken åtgärd ansökan gäller.Här finns även en checklista som du kan gå igenom för att kontrollera att du har fått med alla handlingar i din ansökan.

Läs mer om bilagor och se exempelritningar

Policys och riktlinjer

Karlskrona kommun har tagit fram flera olika policys och riktlinjer som är vägledande i frågor som rör anmälan eller bygglov. Här hittar du till exempel policy för staket, murar och plank, riktlinjer för byggande i låglänta områden, samt policy för inredande av vindsutrymmen.

Läs mer om policys och riktlinjer