Inskolningen sker under två veckor och vi börjar i det lilla för att sedan utöka barnets relationer på förskolan. Via de dagliga samtalen med föräldrarna i samband med lämning och hämtning samt via Facebook/Instagram ges föräldrarna inblick i barnens vardag i förskolan.

Barnen på förskolan möter enad personal, som alla har samma grundsyn på att barnen är kompetenta och kan. Hos oss möter barnen pedagoger lyhörda och tillgängliga pedagoger som uppmuntrar barnen att uttrycka sig och sin vilja. Under dagen delar vi barngrupperna på avdelningarna i mindre grupper för att alla barn ska känna att de blir sedda och hörda och barnen ges möjlighet att utvecklas i mindre grupper.

Vi lägger stor vikt vid att det är en pedagog som barnet möter vid inskolningen. Detta för att barnet ska få en anknytningsperson som den kan känna trygghet med när de sedan tillsammans möter resten av barngruppen. Innan inskolning startar bjuds föräldrarna in till ett inskolningssamtal där pedagogerna berättar om förskolans verksamhet och rutiner. Cirka 4-8 veckor efter inskolningen erbjuder vi uppföljningssamtal där vi pratar om hur barn och föräldrar upplevt inskolningsperioden. För att öka föräldrarnas delaktighet och få insyn har vi varje höst ett föräldramöte och under vårterminen erbjuds barn och föräldrar utvecklingssamtal.