Egen brunn

De som inte har möjlighet att koppla in sig på det kommunala VA-nätet, får själva eller tillsammans med grannar anordna så kallat enskilt vatten (egen brunn) och enskilt avlopp. Får du dricksvatten från egen brunn så finns det mycket information på Livsmedelsverkets hemsida.

Läs mer om egen dricksvattenförsörjning på Livsmedelsverkets webbplats

Faktorer som kan påverka vattnets kvalitet

Brunnens utformning och den omgivande miljön påverkar vattnet. En brunn ska vara placerad så att den är skyddad från föroreningar.

  • Föroreningskällor kan vara till exempel avloppsbrunnar, avloppsledningar, gödselupplag, åkermark, betesmark och vägdiken.
  • En otät brunn kan ofta föra med sig föroreningar. Föroreningar som når brunnen kan orsaka till exempel mag- och tarmsjukdomar.
  • Andra problem kan vara mer naturliga som höga halter av järn, mangan, fluorid och radon samt lågt pH och hårt vatten.
  • Hårt vatten minskar tvättmedlens tvättförmåga, vilket innebär att man måste dosera mera för att få tvätten ren. Ett hårt vatten ger också kalkutfällningar, "pannsten", i värmepannor och andra maskiner där vattnet värms upp.
  • Ett lågt pH-värde (så kallat mjukt eller surt vatten) medför risk att vattnet fräter på ledningar, varmvattenberedare och annan metall.
  • Inträngande saltvatten kan vara ett annat problem.
  • Järn kan medföra utfällningar, missfärgning och smak. 

Kontrollera vattenkvaliteten

Om ditt vattenprov visar på förekomst av bakterier bör du kontakta laboratoriepersonal för vidare instruktioner. Vattnet i en brunn kan förändras över tiden. Därför bör du regelbundet, förslagsvis vart tredje år, kontrollera vattenkvaliteten. Om du ska köpa nytt hus, bör du analysera dricksvattnet före köpet. 

Läs mer om hur du gör en vattenanalys