undervisning.jpg

Det ska vara väl känt vad som förväntas av dig som elev såväl under en lektion som under kursen som helhet. Genom detta inkluderande arbetssätt står elevernas utveckling och lärande i centrum.

Våra engagerade och välutbildade pedagoger arbetar dagligen för att alla elever ska utmanas i sitt lärande utifrån varje individs förutsättningar. Lektionerna ska vara varierande och intresseväckande, där digitala hjälpmedel är ett av flera verktyg i skolarbetet.

Undervisningens innehåll och upplägg utvärderas regelbundet för att göra eleverna delaktiga men också för att kunna utveckla skolan så långt som möjligt! Vi har således en tydlig organisationsstruktur för personal- och elevinflytande.

Lärarna samarbetar kollegialt i hög utsträckning för att säkerställa en samsyn kring kunskapsinnehåll och bedömning. Likaså arbetar den undervisande personalen kontinuerligt i utvecklingsgrupper för att inspireras och lära av varandra. Allt med syftet att nå hög måluppfyllelse.