Det ska vara väl känt vad som förväntas av dig som elev såväl under en lektion som under kursen som helhet. Genom detta inkluderande arbetssätt står elevernas utveckling och lärande i centrum.

Våra engagerade och välutbildade pedagoger arbetar dagligen för att alla elever ska utmanas i sitt lärande utifrån varje individs förutsättningar. Lektionerna ska vara varierande och intresseväckande, där digitala hjälpmedel är ett av flera verktyg i skolarbetet.

Undervisningens innehåll och upplägg utvärderas regelbundet för att göra eleverna delaktiga men också för att kunna utveckla skolan så långt som möjligt! Vi har således en tydlig organisationsstruktur för personal- och elevinflytande.

Lärarna samarbetar kollegialt i hög utsträckning för att säkerställa en samsyn kring kunskapsinnehåll och bedömning. Likaså arbetar den undervisande personalen kontinuerligt i utvecklingsgrupper för att inspireras och lära av varandra. Allt med syftet att nå hög måluppfyllelse.