I förhandsbeskedet bedöms om platsen är lämplig att bebygga utifrån flera olika aspekter, bland annat Karlskrona kommuns översiktsplan för det aktuella området.

Lämpligheten bedöms även utifrån hur den eller de nya byggnaderna ansluter till områdets bebyggelsemönster och karaktär, samt hur vatten och avlopp, vägar och tillfarter avses att anordnas. I prövningen utreds också vilka allmänna och enskilda intressen som ska vägas mot varandra.

Den samlade bedömningen görs utifrån plan- och bygglagen, miljöbalken samt Karlskrona kommuns översiktsplan och dess fördjupningar.

Vilka förutsättningar och restriktioner finns på platsen?

För att se vilka allmänna intressen som finns på just den platsen du har tänkt söka förhandsbesked.

Att tänka på innan du bygger (vilka regler gäller för min fastighet)

Det här behövs vid ansökan

 • Fastighetsbeteckning
 • Uppgifter kring vad som ska byggas, ex. bostadshus, våningsantal.
 • Hur vatten och avlopp är tänkt att lösas
 • Situationsplan

Situationsplanen ska redovisa:

 • Befintliga fastighetsgränser
 • Vart eventuella nya fastighetsgränser ska dras
 • Vart planerad/planerade nybyggnader ska placeras
 • Vart tillfart ska anordnas
 • Vart eventuell enskild vattenbrunn och/eller avloppsanläggning ska anläggas

Avstyckning eller klyvning av fastighet?

I många fall kräver Lantmäteriet att det finns ett giltigt, positivt förhandsbesked på fastigheten för att fastighetsreglering ska kunna genomföras till exempel vid avstyckning. Detta för att den nybildade fastigheten/de nya fastigheterna och de resterande ska kunna användas på ett ändamålsenligt och hållbart sätt.

Handläggning

I alla ärenden om förhandsbesked gör handläggare besök på platsen för en inventering samt för att identifiera vilka som är berörda grannar och sakägare. Om förhandsbeskedet gäller en stor fastighet, underlättas handläggningen om sökande själv markerar var planerad byggnation är tänkt att ske. Markeringen kan lämpligen ske med färgade pinnar, band etcetera.  

Efter platsbesök får grannar och andra berörda möjlighet att yttra sig över ansökan. Nämnden kontaktar även berörda myndigheter, föreningar och organisationer för att få tillräcklig information om platsens specifika egenskaper och förutsättningar.

Remisstiden varierar beroende på hur många som bedöms vara berörda. Oftast är tiden för yttrande 2-3 veckor.

Beslut om förhandsbesked

En komplett ansökan ska handläggas inom 10 veckor. Ibland behöver dina uppgifter kompletteras och då blir du kontaktad så snart ärendet har granskats. Det görs i första hand via den e-postadress du anger i din ansökan.

Granskningen och bedömningen av ditt ärende sker vid bygglovhandläggarnas granskningsmöte. Det innebär att du kan vända dig till vem som helst av bygglovhandläggarna om du har frågor kring ditt ärende. 

När ärendet är komplett och granskat tar en enskild handläggare över ärendet och skriver fram ett beslut på delegation. Skulle ärendet vara mer komplext skriver handläggare fram ett beslutsförslag till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som sedan beslutar i ärendet.

Efter att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tagit beslut om att bevilja förhandsbesked skickas det till grannar och eventuellt andra berörda i ärendet. När de fått ta del av beslutet har de tre veckor på sig att överklaga till länsstyrelsen. Om ingen överklagar beslutet kan man gå vidare i processen med avstyckning och bygglovansökan. Observera att ett beslut om ett positivt förhandsbesked inte innebär att man kan börja bygga. Ett förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom 2 år efter det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft. 

Ett positivt förhandsbesked är nästan alltid förenat med en rad villkor. Sådana villkor kan exempelvis gälla byggnadens utformning, avloppsanordning eller tillfart.

Om platsen inte bedöms vara lämplig för ansökt åtgärd, kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämna ett negativt förhandsbesked. När beslutet är fattat av nämnden skickas beslutet till den sökande som har tre veckor på sig att överklaga till Länsstyrelsen.

 • Det här behöver du

  I ansökan ska du bland annat ladda upp dokument och ritningar. Se till att ha alla handlingar i pdf-format och att ritningar är fackmannamässigt utförda.

  Bilagor:

  • Situationsplan skala 1:1000. Situationsplanen ska vara skalenlig och måttsatt samt det ska framgå tydligt vad ansökan avser.

  Situationsplanen ska innehålla:

  Var eventuella nya fastighetsgränser ska dras.Var planerad/planerade nybyggnader ska placeras.Var tillfart ska anordnas.Var eventuell enskild vattenbrunn och/eller avloppsanläggning ska anläggas.

  Bifogade filer får ej överstiga 200 megabyte.

 • Vad kostar det?

  Kostnaden för ett förhandsbesked varierar beroende på hur omfattande ärendet är. Kostnaden för en normal ansökan är cirka 7400-8500 kronor.

  Avgiften debiteras oavsett om ansökan får positivt beslut eller får avslag.

 • När får jag svar

  En komplett ansökan ska handläggas inom 10 veckor.

  Ibland behöver dina uppgifter kompletteras och då blir du kontaktad så snart ärendet har granskats. Det görs i första hand via den e-postadress du anger i din ansökan.

  Oftast när det gäller en ansökan om förhandsbesked behöver vi höra dina grannar eller någon remissinstans och då kan handläggningstiden bli något längre.

  Granskningen och bedömningen av ditt ärende sker vid bygglovhandläggarnas granskningsmöte. Det innebär att du kan vända dig till vem som helst av bygglovhandläggarna om du har frågor kring ditt ärende.

  När ärendet är komplett och granskat tar en enskild handläggare över ärendet och tar fram beslutsförslag till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som beslutar i ärendet.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansök om förhandsbesked