Enskilt avlopp

Du behöver tillstånd från kommunen för att installera eller ändra en egen avloppsanläggning. Det finns olika alternativ men i Karlskrona kommun är slamavskiljare med infiltrationsbädd den vanligaste.

På platser där det är ökad risk för negativ miljöpåverkan krävs någon typ av avloppsanläggning som är bättre på att rena avloppsvattnet från fosfor. Det finns också områden och platser som kan behöva avloppsanläggningar som har extra bra förmåga att rena avloppsvattnet från bakterier.

 • För avloppsanordning till vilken det ska anslutas WC samt bad, disk och tvättvatten (BDT) gäller tillståndsplikt i hela kommunen.
 • För avloppsanordning till vilken det enbart ska anslutas bad, disk och tvättvatten (BDT) gäller tillståndsplikt öster och söder om E 22. I övrigt gäller anmälningsplikt.
 • För installation av mulltoalett/urinavskiljande toalett och förbränningstoalett gäller tillståndsplikt. 

Färdigställd avloppsanläggning

När avloppet är färdigställt skickar den som utfört grävarbetet och installationen in ett utförandeintyg och bifogar också bilder på anläggningen.

Här skickar du in utförandeintyget via en självservicetjänst.

 

Ansökan och anmälan enskilt avlopp

 • Så fungerar ansökan/anmälan

  Om du ska bygga en avloppsanläggning som ska ta emot avloppsvatten från vattentoalett samt bad, disk och tvättvatten behöver du alltid ansöka om tillstånd. Sluten tank är tillståndspliktig.

  Om anläggningen bara ska ta emot avloppsvatten från bad, disk och tvättvatten behöver du ansöka om tillstånd om fastigheten ligger öster eller söder om E22:an. I övriga delar av kommunen räcker det istället med en anmälan, om avloppsanläggningen som ska byggas inte har ansluten vattentoalett.

  För anläggningar som bara avser ett hushåll är avgiften normalt 7600 kronor för en ansökan och 5700 kronor för en anmälan.

  Om du installerar en avloppsanläggning utan att först ha gjort en anmälan eller ansökan kan du tvingas betala en miljösanktionsavgift.

 • Det här behöver du

  Det är ingen skillnad på en anmälan och en ansökan när det kommer till vilka uppgifter som ska lämnas. Flera uppgifter som krävs kan vara svåra för privatpersoner att ta fram, därför är det vanligt att man anlitar en sakkunnig till hjälp för detta. 

  Den sakkunnige som de flesta privatpersoner anlitar kan till exempel hjälpa till att planera avloppsanordningen, undersöka markförhållanden, ordna nödvändiga ritningar och ta fram de övriga dokument som ska bifogas ansökan.

  Oavsett vilken typ av avloppsanläggning du söker tillstånd för behöver du veta: 

  • Vilka dricksvattenbrunnar som finns inom 200 meter.
  • Vilka borrhål för bergvärme som finns inom 100 meter.

  Om du ska anlägga en infiltrationsanläggning behöver du också ta reda på:

  • Avstånd mellan markytan och högsta grundvattenyta.
  •  Avstånd mellan markytan och eventuellt berg.
  • Jordarten på platsen.

  Om du ska installera ett minireningsverk, kompaktfilter eller liknande anläggning ska du be säljaren/leverantören om:

  • En produktbeskrivning över anläggningen.
  • Uppgifter om förväntad reningsförmåga för BOD , fosfor och kväve.
  • CE-dokumentation som visar var och när anläggningen är testad och med vilka resultat.
  • Skötselinstruktioner som innehåller uppgifter om vilken kontroll och skötsel fastighetsägaren ska utföra, samt uppgifter om hur slamtömningen ska gå till.

  Ritningar och situationsplaner

  Ritningar och situationsplaner ska vara skalenliga och tydliga. Det är till exempel viktigt att det går att utläsa avståndet från avloppsanordningen till dricksvattenbrunnar och borrhål för bergvärme.

  Bifogade filer får ej överstiga 200 megabyte.

 • När får jag svar?

  När din ansökan/anmälan kommit in gör en miljöinspektör ett besök på platsen. Handläggningstiden för en ansökan/anmälan kan variera, allt från två veckor till flera månader förekommer.

  Om ansökan är komplett kan den handläggas snabbare men platsen för avloppsanordningen påverkar också handläggningstiden. Många grannar, bergiga förhållanden och närhet till havet är faktorer som gör ärendet svårare att bedöma och kan därför innebära längre handläggningstid.

  Ibland kan det krävas kompletteringar även om du fyllt i alla uppgifter och bifogat alla dokument som efterfrågats, du kontaktas då av kommunen. I vissa fall behöver din ansökan skickas på remiss till grannar.

  Om du ska anlägga en avloppsanordning inom ett skyddsområde för vattentäkt gäller särskilda regler och handläggningen kan då avvika från det som beskrivs ovan.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

 • Taxa enskilt avlopp

  Följande avgifter gäller:

  • Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 7 600 kronor.
  • Inrättande av vattentoalett med sluten tank 5 700 kronor
  • Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 5-24 personekvivalenter (för 2 hushåll eller fler) 5 700 kronor per ansluten fastighet.
  • Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 5 700 kronor.
  • Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 5 700 kronor.
  • Handläggning av ansökan om att inrätta annan slags toalett än vattentoalett till exempel förmultningstoalett är 1 900 kronor.
  • Inspektion av enskild avloppsanläggning 3 800 kronor.

  Du betalar för ansökan om tillstånd eller anmälan för avloppsanläggningar oavsett om prövningen ger ett positivt eller negativt beslut.

 • Tillsyn

  Den som har ett eget enskilt avlopp har själv ansvaret för att kontrollera att anläggningen fungerar och renar avloppsvattnet enligt kraven i miljölagstiftningen.

  Tillsyn av enskilda avlopp kan göras på initiativ av miljöavdelningen eller efter klagomål. Tillsynen är inte frivillig.

  Tecken på att avloppsanläggningen inte fungerar

  Avloppsanläggningen kanske inte fungerar ordentligt om:

  • vattennivån i slamavskiljaren är lägre eller högre än utloppsledningen
  • det står vatten i spridarledningarna i infiltrationsbädden
  • det kommer dålig lukt från anläggningen
  • marken runt infiltrationsbädden är våt och sank

  Äldre avloppsanläggningar, till exempel stenkistor och små infiltrationsanläggningar, har inte tillräcklig reningseffekt.

  Om avloppsanläggningen inte uppfyller kraven

  Uppfylls inte kraven i miljölagstiftningen kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om att avloppsanläggningen inte får användas efter ett visst datum.
  För ny avloppsanläggning krävs tillstånd och det söker man hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp