Nytt projekt - radhusinventering

Flera kommuner i landet har genomfört radhusinventering där brister har uppmärksammats i hälften av radhusen. Cirka 10 % av radhusen har uppvisat stora brister.

Räddningstjänsten Östra Blekinge har nyligen påbörjat ett liknande projekt där vi inventerar brandskyddet i radhus i Karlskrona och Ronneby kommun. Bakgrunden till detta är att det runt om i Sverige inträffat svåra radhusbränder med stora konsekvenser. Inventeringen möjliggör att brister i brandskyddet kan åtgärdas i tid och tillsammans kan vi minska risken för bränder.

I enlighet med svensk bygglagstiftning ska en brand inte sprida sig till intilliggande bostäder inom 60 minuter. Det har visat sig att brister i det byggnadstekniska brandskyddet, framför allt uppe på vinden, kan leda till att detta krav inte uppfylls. Detta kan medföra ett snabbt brandförlopp och hinder för räddningstjänstens arbete vid en insats.

Vanliga frågor

 • Hur går inventeringen till?

  Vi kommer att göra stickprovskontroller i slumpmässigt utvalda fastigheter. Ett besök kostar ingenting. För att kunna göra en bedömning av brandskyddet vid besöket behöver vi få tillgång till vinden. Vi kommer framför allt att titta på om vinden har:

  • Obefintlig eller bristfällig brandavskiljning uppe på vinden
  • Ventilerad takfot
  • Lätt konstruktion i vindsbjälklag
 • Vad händer sedan?

  Efter genomförd inventering av radhusbostäder i Karlskrona och Ronneby kommer tillsyn att göras på de radhus där brandskyddet bedöms vara bristfälligt. Finns brister resulterar detta i ett föreläggande med krav på åtgärder. Tillsyn och föreläggande kan vara förenat med en avgift. Vi kontaktar de fastighetsägare det gäller när det är dags.

 • Måste fastighetsägaren åtgärda bristerna direkt efter inventeringen?

  Vi kan inte ställa några krav efter inventeringsbesöket utan det kan vi först göra efter att vi gjort en tillsyn och skrivit ett föreläggande. Beslutet kan överklagas.

 • Kan man ställa krav på en gammal byggnad?

  Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska ägaren eller nyttjanderättshavaren till byggnader vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

  Detta innebär att även om byggnaden är uppförd enligt de regler som gällde vid byggskedet kan krav komma att ställas på grund av ny kunskap och teknik eller att dagens byggregler skiljer sig avsevärt. Kostnad och nytta vägs mot vartannat. Det finns rättsfall som man kan ta del av.

 • Vad kommer det att kosta att åtgärda eventuella brister?

  Kostnaden kommer att variera beroende av exempelvis byggnad, typ av brist, vem som utför arbetet och om du samarbetar med grannarna (eftersom det ofta är ett ömsesidigt problem).

 • Vem ska betala?

  Det är fastighetsägare eller nyttjanderättshavare enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor som ansvarar för brandskyddet i sina byggnader som också ska bekosta eventuella åtgärder.

 • Vad händer om vi inte åtgärdar bristerna?

  Åtgärdas inte bristerna inom föreskriven tid kommer ett föreläggande med vite. Detta innebär att det ställs krav på åtgärder och om inte dessa genomförs kan man få betala en avgift. Avgiftens storlek kan variera men ska i princip överstiga beräknad kostnad för att åtgärda bristen. Beslutet kan överklagas.

Det här gör vi nu

 • Juli 2019

  Vi genomför tillsyn i områdena Trossö, Björkholmen, Saltö, Hästö och Gullberna.

 • Juni 2019

  En informationsträff anordnas för radhusägare med uppmärksammade brister i brandskyddet. Träffen anordnas den 4 juni på Karlskrona brandstation. Berörda områden är Trossö, Björkholmen, Saltö, Hästö och Gullberna.

  Se presentationen från träffen

 • Maj 2019

  Arbetet med radhusen återupptas.

  Radhusägare med uppmärksammade brister från förra årets inventering får en inbjudan till en informationsträff. Träffen anordnas den 4 juni på Karlskrona brandstation. Berörda områden är Trossö, Björkholmen, Saltö, Hästö och Gullberna.

 • September 2018

  Vi avslutar och sammanställer inventeringen över radhusområdena i Karlskrona kommun. Arbetet fortsätter igen under sommaren 2019.

 • Augusti 2018

  Vi fortsätter med inventeringen inom Karlskrona tätort och jobbar successivt mot ytterområderna.

 • Juli 2018

  Vi påbörjar inventeringen och genomför besök inom Karlskrona tätort.

 • Juni 2018

  Vi planerar sommarens radhusinventering och kartlägger kommunens radhus. Vi skapar struktur och tar fram en långsiktig plan.