Installation av eldstad

Glöm inte att anmäla din nya eldstad till kommunens byggnadsnämnd innan du installerar den. Du som byggherre är ansvarig för att installationen blir rätt utförd, även om du anlitar någon annan. Kontrollera också att skorstenen är anpassad till din nya eldstad.

Elda rätt

Följ eldningsinstruktionerna för din eldstad. Använd torr ved. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risk att det blir för varmt i skorstenen.

Läs med om räddningstjänstens råd om eldning

Sota

Din eldstad ska sotas regelbundet. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Kommunen beslutar om hur ofta sotning ska göras.

Föreskrift om sotning

Det finns möjlighet att ansöka hos Räddningstjänsten om att sota själv på sin egen fastighet. Det förutsätter att du har dokumenterade kunskaper om sotning eller genomgår en kurs i egensotning. Vid ansökan bifogar du intyg på dina kunskaper om sotning till blanketten.

Blankett för ansökan om egensotning

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning.
 
Föreskrift om brandskyddskontroll
 

Kontakt med sotare i Östra Blekinge

Räddningstjänsten har i konkurrens handlat upp sotare för Karlskrona och Ronneby kommuner. De har uppdraget att sköta sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av Räddningstjänsten.

Kontaktuppgifter hittar du på sotarna.nu