För att ansöka om tillstånd behöver du logga in. Inloggningen kräver att du har något av följande:

 • BankID
 • Mobilt BankID eller Nordea
 • Telia

 • Det här behöver du

  Nedanstående dokument ska bifogas för att ansökan ska kunna behandlas:

  • Situationsplan: Ska visa anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna industrier, vägar med mera. Även områdets topografi ska framgå.
  • Planritningar: Bifoga ritningar över byggnader och anläggningar där brandfarliga varor hanteras. De ska visa de platser där brandfarliga varor hanteras, rumsfunktioner, utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass samt ventilation.
  • Fasadritningar: Ska bifogas om gashantering sker nära fönster och ventilationsintag.
  • Klassningsplan: Verksamhetsutövaren ska i samtliga fall bedöma om och var områden med risk för explosiv atmosfär kan uppstå. Görs bedömningen att ingen klassningsplan behöver upprättas ska det ändå redovisas att bedömningen har gjorts i riskutredningen. Klassningsplan beskrivs i §§ 4-7 i Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor (SRVFS 2004:7).
  • Riskutredning: Enligt § 7 i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska verksamhetsutövaren se till att det finns en utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Riskutredningens omfattning kan variera och anpassas utifrån verksamhetens komplexitet. Om anläggningen planeras, färdigställs och drivs enligt gällande normer, standarder eller anvisningar som MSB accepterat anses kravet på utredning av riskerna uppfyllt. Detta innebär att det kan räcka med att riskutredningen är en beskrivning av hur detta gjorts. Väljer man däremot att frångå gällande regler ska riskutredningen visa hur man med den alternativa lösningen når en tillfredsställande säkerhetsnivå.
 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansökan om tillstånd Anmälan om föreståndare av brandfarliga varor Ansökan om ändring av befintligt tillstånd