Varför behöver jag söka tillstånd?

Vid tillfällig övernattning i till exempel skolor eller idrottssalar förändras förutsättningarna för brandskyddet. Anläggningarna är utformade för daglig verksamhet som ofta innebär att personer inte övernattar där. Därför måste man i dessa fall anpassa brandskyddet vid tillfälliga övernattningar. Räddningstjänsten förutsätter att fullgott brandskydd redan existerar för den dagliga verksamheten.

Ansökan

Karlskrona kommuns egna fastigheter

För Karlskrona kommuns egna fastigheter finns det en E-tjänst som du hittar här.

Privata fastigheter och Ronneby kommuns fastigheter

För privata fastigheter och Ronneby kommuns fastigheter fyller du i nedanstående formulär:

Blankett för tillfällig övernattning.pdf 

Blanketten skickas till Räddningstjänsten (raddning.ostrablekinge@karlskrona.se) samt till aktuell fastighetsägare.

Säkerhet

Som sökande ansvarar du själv för att kontrollera att brandskyddet är tillräckligt bra och att prata med fastighetsägaren. 

Det är viktigt att du läser och går igenom informationen om vad som gäller för brandskydd och säkerhet:

Brandskydd vid tillfällig övernattning.docx

Tänk på det här

 • Riktlinjer

  Tillstånd för övernattningen skall alltid inhämtas från fastighetsägaren/innehavaren eftersom denne är ytterst ansvarig för brandskyddet.

  1-10 Sovande personer
  Om färre än 10 personer skall övernatta i byggnaden gör den säkerhetsansvarige själv bedömningen om lokalerna är lämpliga för övernattning. Som stöd kan checklistan på sidan 4-5 användas. Om det uppstår tveksamheter angående lokalernas lämplighet bör räddningstjänsten kontaktas.

  10-50 Sovande personer
  En, av säkerhetsansvarige, underskriven och ifylld checklista (återfinns på sida 4-5) skall vara räddningstjänsten tillhanda senast 5 arbetsdagar innan övernattningen. Till denna checklista skall bifogas namn, adress och telefonnummer till en ansvarig person som räddningstjänsten kan kontakta om oklarheter råder.

  Räddningstjänsten bedömer om lokalerna är lämpliga ur brandskyddssynpunkt och meddelar den säkerhetsansvarige om övernattning får ske. Eventuellt kan behov av besiktning föreligga.

  Vid bedömningen skall hänsyn tas till utrymningssäkerhet, passivt- och aktivt brandskydd samt lokalernas utformning i sin helhet. Observera att även om räddningstjänsten bedömt lokalerna som lämpliga är det ägaren eller innehavaren som är ansvarig för brandskyddet.

  Fler än 50 sovande personer
  Om fler än 50 personer skall övernatta krävs oftast att räddningstjänsten besiktigar lokalerna. Kontakt skall då tas med räddningstjänsten per telefon senast 10 arbetsdagar innan övernattningen för att bestämma tidpunkt. Var förberedd att svara på de frågor som finns i checklistan vid besiktningstillfället.

  Observera att även om räddningstjänsten bedömt lokalerna som lämpliga är det ägaren eller innehavaren som är ansvarig för brandskyddet.

 • Om ansökan och eget ansvar

  Skicka in ansökan för tillfällig övernattning senast fem arbetsdagar i förväg till Räddningstjänsten Östra Blekinge. Fastighetsägaren eller den som förvaltar fastigheten ska även ha fått kopia av anmälan i förväg. 

  Som sökande ansvarar du själv för att kontrollera att brandskyddet är tillräckligt bra och att prata med fastighetsägaren.