När du behöver söka tillstånd

Beroende på vilken verksamhet du bedriver samt vilken typ- och mängd brandfarlig vara du hanterar kan du behöva söka tillstånd hos Räddningstjänsten Östra Blekinge.

Du som hanterar brandfarliga varor i större mängder ska alltid:

  • Söka tillstånd.
  • Anmäla en föreståndare för hanteringen.
  • Anmäla om du ska hantera brandfarliga varor inom vattenskyddsområde eller planerar att ta en cistern i eller ur bruk. Ska göras till miljöförvaltningarna i Karlskrona respektive Ronneby kommun. 

Tabell från MSB:s tillståndshandbok  som visar vilka mängder du får förvara utan tillstånd.

Förekrifterna MSBFS 2013:3  och handbok som ger fullständig information om när du behöver tillstånd för brandfarlig vara.

Att ansöka om tillstånd för brandfarlig vara i Karlskrona- och Ronneby kommun

Läs igenom information nedan om hur du fyller i tillståndsansökan. Det är viktigt att din ansökan är komplett. Läs igenom och granska din ansökan och glöm inte att bifoga de dokument som efterfrågas.

Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, explosionsskyddsdokumentation med klassningsplaner, ritningsunderlag, kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning med mera. 

Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

Avgift för ansökan om brandfarlig vara

Hur du fyller i ansökan

Ansökan om hantering av brandfarliga och brandreaktiva varor

Anmälan av föreståndare för brandfarliga varor

Teknisk beskrivning av cistern för brandfarlig vara, doc, 239 kB

Brandfarliga gaser

Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som vid en temperatur av 20ºC kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Även gaser i vätskefas, som till exempel gasol, räknas som brandfarliga gaser.

Exempel på brandfarliga gaser är acetylen, metan (naturgas/biogas), gasol och vätgas.

Läs mer om brandfarlig gas på msb.se

Aerosolbehållare

Brandfarliga eller extremt brandfarliga aerosoler betraktas som behållare med brandfarlig gas, oavsett om det är en vätska eller gas i behållaren som är brandfarlig. Därför omfattas hanteringen av dem av föreskrifterna om brandfarlig gas i lös behållare, SÄIFS 1998:7. De ställer bland annat krav på hur de får förvaras.

Läs mer om aerosoler på msb.se

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor är de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100˚C. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, eldningsolja, E85, alkoholer och många lösningsmedel.

Läs mer om brandfarlig vätska på msb.se

Brandreaktiva varor

Det finns många ämnen som kan orsaka eller förvärra en brand utan att de är brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser eller explosiva varor. Det gäller bland annat ämnen med oxiderande och självreaktiva egenskaper, ämnen med högt energiinnehåll och brandfarliga fasta ämnen. Vissa utvalda kemiska produkter med sådana egenskaper omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor genom att MSB anger dem som "brandreaktiva varor". Det gör MSB genom att utfärda föreskrifter om dem, och de brandreaktiva varor som MSB har föreskrifter om är därmed brandfarliga varor i lagens mening.

Läs mer om brandreaktiva varor på msb.se