När du behöver söka tillstånd

Beroende på vilken verksamhet du bedriver samt vilken typ- och mängd brandfarlig vara du hanterar kan du behöva söka tillstånd hos Räddningstjänsten Östra Blekinge.

Du som hanterar brandfarliga varor i större mängder ska alltid:

  • Söka tillstånd.
  • Anmäla en föreståndare för hanteringen.
  • Anmäla om du ska hantera brandfarliga varor inom vattenskyddsområde. Detta ska göras till miljöförvaltningarna på Karlskrona respektive Ronneby kommun.
  • Anmäla om du planerar att ta en cistern i eller ur bruk. Även detta ska göras till miljöförvaltningarna på Karlskrona respektive Ronneby kommun. 

I MSB:s tillståndshandbok  (sidan 9) kan du se vilka mängder du får förvara utan tillstånd.

Förekrifterna MSBFS 2013:3 ger fullständig information om när du behöver tillstånd för brandfarlig vara.

Att ansöka om tillstånd för brandfarlig vara i Karlskrona och Ronneby kommun

Både ansökan om tillstånd och anmälan om föreståndare för brandfarliga varor görs i räddningstjänstens självservicetjänst

Om din ansökan inte är komplett kan det leda till att tillståndsprövningen tar längre tid. Det kan även leda till att ansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

Avgift för ansökan om brandfarlig vara

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga och brandreaktiva varor samt anmälan av föreståndare för brandfarliga varor.

Till ansökan ska alltid utredning om risker bifogas. Kravet finns i §7 lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Brandfarliga gaser

Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som vid en temperatur av 20ºC kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Även gaser i vätskefas, som till exempel gasol, räknas som brandfarliga gaser.

Exempel på brandfarliga gaser är acetylen, metan (naturgas/biogas), gasol och vätgas.

Läs mer om brandfarlig gas på msb.se

Aerosolbehållare

Brandfarliga eller extremt brandfarliga aerosoler betraktas som behållare med brandfarlig gas, oavsett om det är en vätska eller gas i behållaren som är brandfarlig. Därför omfattas hanteringen av dem av föreskrifterna om brandfarlig gas i lös behållare, SÄIFS 1998:7. De ställer bland annat krav på hur de får förvaras.

Läs mer om aerosoler på msb.se

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor är de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100˚C. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, eldningsolja, E85, alkoholer och många lösningsmedel.

Läs mer om brandfarlig vätska på msb.se

Brandreaktiva varor

Det finns många ämnen som kan orsaka eller förvärra en brand utan att de är brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser eller explosiva varor. Det gäller bland annat ämnen med oxiderande och självreaktiva egenskaper, ämnen med högt energiinnehåll och brandfarliga fasta ämnen. Vissa utvalda kemiska produkter med sådana egenskaper omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor genom att MSB anger dem som "brandreaktiva varor". Det gör MSB genom att utfärda föreskrifter om dem, och de brandreaktiva varor som MSB har föreskrifter om är därmed brandfarliga varor i lagens mening.

Läs mer om brandreaktiva varor på msb.se