Om brandrisken är hög i skog och mark kan Länsstyrelsen besluta om eldningsförbud. Vid hård vind eller perioder av torka är det stor risk för brandspridning och därför olämpligt att elda. En brand under dessa förhållanden kan bli mycket svårsläckt.

Är det eldningsförbud just nu?

Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om eldningsförbud. Information om det är eldningsförbud eller inte hittar du på:

Länsstyrelsen Blekinges webbplats

Eldningsförbudet grundar sig oftast på prognoser från SMHI. Aktuella brandsriskprognoser hittar du på SMHIs webbplats. Du kan också hålla koll på brandrisken i skog och mark med appen "Brandrisk Ute" från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Brandriskprognos för 5 dygn på Smhi.se

Läs mer om appen "Brandrisk ute" på Dinsakerhet.se

Vad gäller vid eldningsförbud?

Vid eldningsförbud:

  • finns det restriktioner mot att göra upp eld utomhus
  • Grillning är när eldningsförbudet råder endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Så kallade engångsgrillar eller liknande anordningar som ger värmeavledning direkt mot marken är inte tillåtna.
  • det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus
  • Länsstyrelsen har möjlighet att i enskilda fall besluta om undantag från eldningsförbudet. För att du ska beviljas undantag från eldningsförbud måste du göra en skriftlig ansökan till oss. Vår handläggningstid beror på belastning och svar från remissinstanser så som Räddningstjänsten. Vi rekommenderar att du ansöker i god tid.

Rekommendendationer vid eldningsförbud:

  • Undvik rökning i skog och mark.
  • Undvik arbete i skog och mark med maskiner som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera).
  • När du parkerar bilen i terrängen, tänk på att katalysatorn kan antända torrt gräs.
  • Lämna inte glas i naturen.