Logga för utskrift

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i kommunens verksamhet.

Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt:

 • vem som helst får läsa kommunens allmänna handlingar (handlingsoffentlighet)
 • tjänstemän och andra som arbetar i kommunen har rätt att berätta vad de vet för utomstående (yttrandefrihet för tjänstemän m.fl.)
 • tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedia (meddelarfrihet för tjänstemän m.fl.)

Handlingsoffentlighet

I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att läsa de handlingar som finns hos Karlskrona kommun. Denna rätt begränsas dock på två sätt:

 • Allmänheten har bara rätt att läsa sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar.
 • En del allmänna handlingar är hemliga.

Vad är en allmän handling?

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel.

Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den aktuella förvaltningen.

Vilka handlingar får hållas hemliga?

Allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga, nämligen då de skyddar följande intressen:

 • rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation
 • myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn
 • intresset att förebygga eller beivra brott
 • det allmännas ekonomiska intresse
 • skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden
 • intresset att bevara djur- eller växtart

 

 • Kontakt

  • Jessica Norlander
  • kommunjurist
  • Telefon: 0455 30 30 38
  • Benita Andersson
  • kommunjurist
  • Telefon: 0455-30 39 65
 • Om du vill ta del av en allmän handling

  Allmänna handlingar kan begäras ut från respektive förvaltnings diarie.

  En allmän handling ska lämnas ut skyndsamt. Normalt betyder det inom en eller två arbetsdagar.

  Innan en allmän handling lämnas ut ska en bedömning göras om det finns skäl att sekretssbelägga den. När det gäller omfattande material kan en sådan bedömning ta något längre tid än normalt.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-08-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Offentlighetsprincipen/