Logga för utskrift

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att alla kvinnor och män, flickor och pojkar ska behandlas lika och både formellt och informellt ges likvärdiga villkor för att kunna förverkliga sina liv. Varken kvinnor eller män, flickor eller pojkar ska diskrimineras eller på något sätt uteslutas ur samhället på grund av sitt kön utan behandlas som personer av lika värde och status.

Nationella jämställdhetspolitiska mål

Det nationella övergripande jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. För att uppnå detta har regeringen fastställt sex långsiktiga delmål för jämställdhetspolitiken:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

  • Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

  • Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Information om kvinnors rättigheter

Det finns lättillgänglig information om kvinnors rättigheter. Materialet har tagits fram för att fler ska få kunskap om kvinnors rättigheter, exempelvis skolelever, personer som har begränsade kunskaper i svenska språket, nedsatt syn eller läs- och skrivsvårigheter. Allt material är fritt att använda i studiecirklar, workshops, diskussionskvällar, undervisning med mera och kan laddas hem på Sveriges Kvinnolobbys hemsida http://sverigeskvinnolobby.se/blog/kvinnokonventionen-pa-lattlast-svenska eller beställs (kostnadsfritt) via This is an email address.  

Jämställ.nu 

På kunskapsportalen Jämställ.nu finns det fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Bakom portalen står bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting, Göteborgs universitet och länsstyrelserna.

Kommunens jämställdhetsarbete

Målet för kommunens jämställdhetsarbete är att alla anställda ska ges likvärdiga villkor. Varken kvinnor eller män ska diskrimineras på grund av sitt kön. De har lika värde och status. Orättvisor på grund av kön är orättfärdiga. Varje demokratiskt samhälle måste se det som en huvuduppgift att undanröja de fördomar, strukturer, juridiska hinder och traditionella föreställningar som försvårar och förhindrar jämställdhet mellan könen. Varje individs okränkbara värde och rätt till integritet ska vara helt oberoende av kön.  När samhället ser den enskilda människan som den person hon i första hand är och inte tillskriver henne specifika egenskaper på grund av hennes kön, är jämställdhetsmålet uppnått.

Heltid som norm

I slutet av 2016 stod det klart att Karlskrona är en av de svenska kommuner som inför heltid som norm i anställningsform. I Karlskrona kommun är det fler kvinnor än män som arbetar deltid, vilket också förstärker inkomstskillnader i förvärvslivet såväl som tjänstepensionen. Med möjligheten till heltid inom ramen för sin visstid- eller tillsvidareanställning så finns också förutsättningarna för minskade ekonomiska skillnader och en ökad ekonomisk jämställdhet män och kvinnor emellan. Det leder oss en bit på vägen mot det nationella jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet och att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

Definition

Jämställdhet innebär att män och kvinnor har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället.

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen av de aktörer som normalt deltar i beslutsfattandet. Källa: Europarådet

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-02-01
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/social-mangfald/Jamstalldhet/