Logga för utskrift

Lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun Beslutade av kommunfullmäktige. Reviderade den 28 maj 2009.

Karlskrona kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1 617),

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Karlskrona kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 20 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska  varor.

2 §

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket, punkterna 1-4 ordningslagen, om inte annat anges. Bestämmelserna i 20 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.
Kommunen har upplåtit följande platser till torghandel:
- Stortorget
- Fisktorget, samt
- Lyckeby torg
För dessa platser gäller särskilda föreskrifter om torghandel (Författningssamling för Karlskrona kommun dnr 1995.903/003).

3 §

Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter, skall med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

 1. begravningsplatser,
 2. till allmänt begagnande upplåtna bad- och campingplatser,
 3. ej inhägnade idrotts- och träningsplaner,
 4. lekplatser,
 5. till allmänt begagnande upplåtna uppläggningsplatser för båtar i den mån de inte omfattas av 2 § ovan,
 6. till allmänheten upplåtna parkeringsplatser i anslutning till platser/områden enligt punkterna 1-5
 7. planteringen intill vattentornet på Stortorget,
 8. Vämöparken,
 9. Icke planlagda delar av Saltö, Dragsö, Långö och Västra mark, samt
 10. Mot väg eller gata vettande förgård eller liknande tomtområde, vartill allmänheten har fritt tillträde.

Lastning av varor m.m.

4 §

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläcknings-utrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning m.m.

5 §

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

6 §

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar m.m.
7 §

Ägare eller nyttjanderättshavare till container eller annan anordning för insamling av returpapper, glas, kläder m m, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig tydligt märka containern/anordningen med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar
8 §

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2.30 meter, eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Växtlighet från tomt
9 §

För att ej hindra framkomlighet för trafikanter får växtlighet på tomt ej skjuta ut över gångbana eller över mark avsedd för gångbana, på lägre höjd över marken än 2,30 meter, eller över en körbana på lägre höjd över marken än 4,50 meter.

Trafik- gatunamns- och adressnummerskyltning
10 §

Det åligger fastighetsägare att tåla att kommunen på fastigheten uppsätter gatunamnsskylt och trafikskylt.
Bebyggd fastighet, som tilldelats adressnummer, skall fastighetsägare på egen bekostnad förse med adressnummerskylt. Sådan skylt skall vara väl synlig från den gata eller allmänna plats adressnumret avser.

Affischering
11 §

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande, som vetter mot offentlig plats.
Affischer eller liknande anslag får inte fästas på gatu- eller parkträd.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden, som avser näringsidkarens rörelse på byggnad, där rörelsen finns.

Högtalarutsändning
12 §

Information, reklam, propaganda eller andra budskap, som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Förtäring av alkohol
13 §

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande platser:
 1. Trossö, begränsat i väster och norr av broarna mot Saltö, Ekholmen, Lilla
     Pantarholmen och Pantarholmen,
 2. Stakholmen, samt
 3. Stumholmen
Alkoholdrycker - drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol får inte förtäras
inom området kring köpcentren Amiralen och Slottsbacken, begränsat av Österleden,
Lyckebyvägen, Gjuterivägen, Slottsvägens förlängning samt Verkövägen, enligt karta med området inritat (bilaga 1).

Ambulerande försäljning
14 §

Ambulerande försäljning får inte ske på följande platser:

 • Ronnebygatan, delen gågatan,
 • Stortorget,
 • Fisktorget, samt
 • Lyckeby torg.

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning, och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap
1 §  ordningslagen.

Camping
15 §

Inom områden som upplåtits för fritidsändamål eller eljest till allmänhetens begagnande må camping endast äga rum på de platser och tider som bestäms av kommunen.
För ordningen på upplåtna campingplatser kan särskilda lokala föreskrifter antagas.

Förbud mot fiske
16 §

Fiske må ej bedrivas från broar som upplåtits för allmän trafik.

Hund
17 §

Ägare till hund, den som tagit emot hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som sägs i dessa
paragrafer gäller inte ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

18 §


Inom å bifogad karta (bilaga 2) samt inom till allmänt begagnande upplåtna bad- och campingplatser skall hund vara kopplad.
När hund inte hålls kopplad, inom övriga områden, skall den vara identifikationsmärkt med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hund får inte vistas på salutorg under pågående torghandel, i hamnområden där livsmedel eller förpackningar till livsmedel hanteras och/eller förvaras, på till allmänt begagnande upplåtna lekplatser eller begravningsplatser.

19 §

Inom följande områden skall föroreningar efter hund plockas upp:
- Trossö, samt på platser i under 18§ angiven karta (bilaga 2)
- I övrigt inom till allmänheten upplåtna parker och planteringar, gång- och
  cykelbanor, lekplatser och motionsspår samt till allmänt begagnande upplåtna bad- och
  campingplatser.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
20 §

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att använda pyrotekniska varor inom detaljplanelagt område.

21 §

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från Centrallasarettet.

Sprängning och skjutning med eldvapen m m
22 §

Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen på offentlig plats, samt inom i 3 § ovan nämnda områden.

23 §

Luft- och fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats samt inom i 3 § ovan nämnda områden.

Ridning och löpning
24 §

Ridning får inte ske i uppmärkta motionsspår.
Löpning eller promenerande får inte ske i anlagda skidspår.

Avgift för att använda offentlig plats
25 §

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats, har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
26 §


Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-9 §§, 11 § första och andra stycket, 12 §, 13 §, 14 §, 16-24 §§, kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
 
 

 


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-09-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Lagar-och-foreskrifter/Lokala-ordningsstadgan/