Logga för utskrift

Lagar och föreskrifter

Den kommunala verksamheten är en del av den offentliga verksamhet som delas mellan stat, kommun och landsting. Kommunens verksamhet styrs av lagar som är stiftade av Sveriges riksdag.

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som plan- och bygglagen och miljöbalken.

Några av de övergripande lagar som kommunen måste följa i sin verksamhet är kommunallagen, förvaltningslagen, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen. 

Kommunallagen

Kommunallagen är den grundläggande lagen som styr kommunernas verksamhet. Lagen innehåller bl a bestämmelser om kommunernas organisation och styrning samt sätter upp gränserna för vad en kommun får och inte får göra. Kommunallagen kompletteras av speciallagar som gäller för olika verksamheter inom kommunen till exempel socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen. 

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen innehåller bestämmelser hur förvaltningsmyndigheterna (till exempel nämnderna) ska handlägga ärenden. Lagen anger också den skyldighet som myndigheten har att lämna upplysningar, vägledning råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.

Tryckfrihetsförordningen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar och reglerar den så kallade offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar.

Mer information om offentlighetsprincipen

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen reglerar också de situationer då det råder sekretess det vill säga tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Syftet med sekretessen är ofta att skydda enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen gäller för all behandling av personuppgifter. Lagen syftar till att skydda den enskildes integritet vid behandling av personuppgifter. Med personuppgift menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Av lagen framgår när och hur personuppgifter får behandlas.
Mer information om Personuppgiftslagen


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-09-20
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Lagar-och-foreskrifter/