Logga för utskrift

EU-stöd

EU har flertalet fonder och program som stödjer nationella och transnationella projekt som har en koppling till EU:s strategi ”EU 2020 – smart och hållbar tillväxt för alla”.
Nedan presenteras några av de möjligheter som finns för finansiering av projekt samt några länkar som kan hjälpa dig att hitta rätt.

Strukturfonderna 2014-2020

EU har avsatt ungefär en tredjedel av sin budget till regionalpolitik. Syftet med politiken är minska de ekonomiska och sociala skillnaderna inom EU. Genom att omfördela resurser så ska ekonomiska och sociala skillnader minska mellan regionerna i EU. Regionalpolitiken ska också stärka EU:s konkurrenskraft gentemot resten av världen. För nedan listade program finns EU-medel avsatta på antingen regional eller nationell nivå.

Regionalfondsprogrammet för Skåne Blekinge

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Skåne Blekinge och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. Programmets fokus är: Små och medelstora företag (max 250 anställda), Innovation, Hållbar stads- och samhällsutveckling (Enbart Malmö), Koldioxidsnål ekonomi och Bredband.

Kontakt: Tillväxtverket i Malmö.

Mer information

Socialfondsprogrammet Skåne Blekinge

Programmet ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken. Programmets fokus är: Kompetensförsörjning, Öka övergångarna till arbete och Sysselsättningsinitiativet för unga.

Kontakt: ESF-rådet i Malmö.

Mer information

Landsbygdsprogrammet

Programmet ska bidra till utvecklingen av Blekinges landsbygd. Programmets ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd. Bredband. Service och fritid på landsbygden. Landsbygd är en del av Blekinge som finns utanför orter som har 3 000 invånare eller fler.

Kontakt: Elektroniska ansökan på Jordbruksverkets hemsida. Handläggs av Länsstyrelsen i Blekinge.

Mer information

Havs- och fiskeriprogrammet

Programmet ska bidra till en hållbar utveckling av Blekinges fiskerinäring. Programmet fokus är att stärka små och medelstora företag, skydda miljön, bidra till hållbar resursanvändning och främja sysselsättning. Sker genom projektstöd och företagsstöd. Bl.a. finns investeringsstöd till enskilda företag.

Kontakt: Elektroniska ansökan på Jordbruksverkets hemsida. Handläggs av Länsstyrelsen i Blekinge.

Mer information

Lokalt ledd utveckling med Leadermetoden

Karlskrona kommun ingår i Sydost Leader. Lokalt ledd utveckling finansieras av fyra fonder genom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt det operativa programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från regionala utvecklingsfonden och socialfonden. Under 2016 kan verksamheten bedrivas fullt ut i det nya området Sydost Leader.

Mer information

Interreg-program

De territoriella samarbetsprogrammen, som går under benämningen Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma projekt. Programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Interreg Europa

Programmet ska bidra till erfarenhetsutbyte mellan europeiska regioner för att förbättra det regionala utvecklingsarbetet. Programmets fokus är forskning och innovation, konkurrenskraft hos små och medelstora företag, koldioxidsnål ekonomi, miljö och hållbar resursanvändning.

Kontakt: Frankrike ansvarar för programmet och sekretariatet ligger i Lille.

Mer information

Östersjöprogrammet

Östersjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram mellan elva länder och det övergripande målet är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion. Programmets fokus är: Forskning, innovation och teknisk utveckling; Skydda miljön och främja hållbar användning av resurser; Främja hållbara transporter samt Förbättra institutionella kapacitet, effektivitet i offentlig förvaltning.

Kontakt: Tyskland ansvarar för programmet och sekretariatet finns i Rostock.

Mer information

Södra Östersjöprogrammet

Programmet ska bidra till regional utveckling i södra Östersjöområdet genom gränsöverskridande samarbete mellan kustregioner i Litauen, Polen, Tyskland, Danmark och Sverige. Programmets fokus är: Små och medelstora företag, Hållbar resursanvändning, Natur- och kulturarv, Hållbara transporter, Ökad yrkeskompetens och Ökad kapacitet för internationell samverkan.

Kontakt: Polen ansvarar för programmet och sekretariatet ligger i Gdansk.

Mer information

Kommissionens guide till EU:s fonder

Kommissionen har tagit fram en nybörjarguide till EU:s fonder och program. I guiden finns information om vilka program som finns, hur du söker och annan matnyttig information. 

Kommissionens guide till EU:s fonder och program

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s största satsning på forskning och innovation och har en budget på runt 80 miljarder euro under perioden 2014-2020.

Eurostars

Eurostars är ett program som vänder sig främst till små och medelstora företag, SMF, med egen forskning och utveckling (FoU). Eurostars stödjer marknadsnära FoU-projekt med aktörer från minst två anslutna länder. Projektet ska leda till marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst som bygger på innovativ teknik.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-14
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Internationellt-samarbete/EU-stod/