Logga för utskrift

EU-projekt

Karlskrona kommun deltar i ett flertal EU-finansierade projekt inom olika områden, av olika storlek och karaktär.

Karlskrona kommun deltar i ett flertal projekt inom olika verksamhetsområden där vi får delfinansiering av EU. Bland dessa finns projekt där vi samverkar med organisationer i andra länder, men även projekt där vi samverkar lokalt och regionalt med finansiellt stöd från fonder som finns i Sverige. 

Nedan kan du läsa om några av våra projekt finansierade av EU:s fonder och program och även få ytterligare information om vem du ska vända dig till om du vill veta mer. I menyn till vänster hittar du de avslutade projekten.

Pågående och ansökta projekt

Europeiska fiskerifondenRestaurering av Lyckebyån

Åtgärder upp- och nedvandring vandringshinder

Program: Europeiska fiskerifonden 2007-2013

Projektperiod: 2013-01-01- 2016-12-31

Projektbeskrivning: Insatserna syftar till att förbereda och återskapa fria vandringsvägar för naturligt förekommande organismer i Lyckebyån. Åtgärder kommer att genomföras angående upp- och nedvandringshinder. Det handlar om ål, vimma, lake, havsörings, sik och gädda. Dammen i Augerum kommer att rivas och en bättre fiskväg vid vattenverkets damm i Lyckeby kommer att skapas. Tillsammans kommer dessa båda åtgärder att innebära fri vandringsväg för fiskar inom sju kilometer av Lyckebyåns södra sträckning från Östersjön till Lyckeåborg.

Tack vare anordnad fiskväg vid dammen i Lyckeåborg kan vandringsfisk som öring och uppvandrande ål ta sig vidare upp i Lyckebyån till dammen i Biskopsberg för att nå lek och uppväxtområden. Utlekt fisk, smolt och utvandrande ål kan nå havet på ett säkert sätt.

För detta projekt bidrar Naturvårdsverket med 8 miljoner kr, Naturskyddsföreningen med nästan fyra miljoner kronor. Länsstyrelsen bidrar med drygt två miljoner kronor. Stödet finansieras delvis med EU-medel från Europeiska fiskerifonden 2007-2013. Karlskrona kommun bidrar med kompetens, personaltimmar och ansvar för genomförandet av projektet.

Projektledare: Kenneth Johansson, 0455 – 30 32 96, This is an email address

EU, europeiska socialfondenSKAPA 2.0

Program: Europeiska Sociala Fonden, Programområde 2
Beviljad summa: 14 905 702 kr
Projektperiod: 2015-09-01 - 2018-10-31

Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att implementera in den SKAPA-metod som togs fram under förstudien i arbetscentran i Karlskrona och Karlshamn. Metoden innehåller sex olika vägar uppbyggda av moduler som kan anpassas både till deltagarens behov och till både kvinnors och mäns specifika behov. Modulerna är inom Stärka, Kompetensutveckla inklusive yrkesförberedande praktik på arbetscentra, Aktivera, extern Praktik och matchning till Arbete och studier.

Arbetsgivare kommer att involveras i projektet för att säkerställa att de aktiviteter som genomförs på arbetscentra stämmer överens med arbetsgivarnas krav på personer som ska ut på extern praktik eller till arbete. Idéburna sektorn kommer att involveras i projektet eftersom de kan erbjuda inkluderande mötesplatser för deltagarna som gör att de kan få sin trygghet i samhället utanför arbetscentren. Det är arbetslösa kvinnor och män över 50 år, kvinnor med invandrarbakgrund och personer med någon form av funktionsnedsättning som är målgruppen för projektet.

Samverkan: Karlshamn kommun, Ronneby kommun, Sölvesborg kommun, Olofström kommun, Arbetsförmedlingen i Blekinge, Landstinget Blekinge och Litorina folkhögskola.

Kontakt/Projektledare: Anna Strömqvist, 0455 – 30 48 56, This is an email address

EU, europeiska socialfondenBlekinges Unga Lyfter 2.0

Program: Europeiska Sociala Fonden, Programområde 3 (Sysselsättningsinitiativet)
Beviljad summa: 34 829 812 kr
Projektperiod: 2015-05-01 - 2017-12-31

Projektbeskrivning: Projektägare är Region Blekinge. Syftet med projektet är att växla upp verksamheten i kommunernas Navigatorcentrum och Landstinget Blekinges arbetslivsorienterade rehabiliteringskurser för unga vuxna som står långt från arbetsmarknaden. Projektet ska nå 2500 arbetslösa unga män och kvinnor och är ett av flera projekt som ska bidra till att halvera ungdomsarbetslösheten i Blekinge till 2017.

Projektet bygger på det framgångsrika arbetet som gjorts med den s.k. Blekingemodellen. Den innebär att Blekingeaktörer samarbetar över geografi, system och organisatoriska gränser för att erbjuda unga kvinnor och män en väg in och flera vägar ut till hela Blekinges arbetsmarknad.

Samverkan: Övriga partners är Karlshamn kommun, Ronneby kommun, Sölvesborg kommun, Olofström kommun, Arbetsförmedlingen i Blekinge och Landstinget i Blekinge.

Kontakt/Projektledare: Anne Kjellson, 0455 – 30 48 01, This is an email address

  • Kontakt

    • Eva Magnusson-Larsson
    • internationell samordnare
    • Telefon: 0455-30 36 02

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-14
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Internationellt-samarbete/EU-projekt/