Logga för utskrift

Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Blekinge Arkipelag har hamnat på UNESCOS världsomspännande lista över biosfärområden som det 580:e biosfärsområdet i världen.

I Sverige finns det nu dagsläget fyra biosfärområden; Blekinge Arkipelag, Kristianstad Vattenrike, Kinnekulle med Vänerskärgården och Älvlandskapet Nedre Dalälven. Juni 2011 fattade UNESCO beslut om att Blekinge Arkipelag tillsammans med Älvlandskapet Nedre Dalälven blev område nummer tre och fyra i Sverige. Sedan står Östra Vätternbranterna på tur och efter det planeras inga fler områden i vårt land. Blekinge Arkipelag får därmed representera vår Svenska kust och skärgård.

Syftet med ett biosfärområde är att biologisk mångfald ska bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas. Ett biosfärområde ska dessutom vara arena för forskning och undervisning. Flera syften ska samverka och förstärka varandra.

Ett biosfärområde bygger på lokalt engagemang. Det tillkommer inga ytterligare restriktioner vid inrättandet av biosfärområde, utan det bygger på befintliga regelverk och frivilliga överenskommelser. Det är intresserade enskilda, föreningar och företag som utgör stommen för områdets utformning och vidare utveckling.

Blekinge Arkipelag

Området, som omfattar större delen av Blekinges kust och skärgård, är cirka 213 000 hektar stort och utgörs av såväl tätbefolkade kuststräckor (inklusive tre städer) som mer glesbefolkade skärgårdsområden och öppna havsområden. Blekinge Arkipelag är mycket attraktivt för boende, turistverksamhet och för det rörliga friluftslivet. Konceptet en hållbar och levande skärgård framhålls i ansökan. Bland annat betonas betydelsen av traditionella kunskaper kring nyttjandet av naturresurser såväl inom småskaligt, kustnära fiske som inom jordbruk och betesdrift.

Områdets geomorfologi och geologi i kombination med det milda, kustpräglade klimatet samt variationen mellan sött och bräckt vatten har skapat unika förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Inom det föreslagna biosfärområdet finns sammanlagt 1 kulturreservat, 37 naturreservat och 72 Natura 2000-områden. Två våtmarksområden av internationell betydelse (Ramsar-områden) har pekats ut. Inom området finns arter och naturtyper som omfattas av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet men också av internationella och nationella rödlistor, bl.a. 449 nationellt rödlistade arter.

Samverkansplan för Blekinge Arkipelag

Samverkansplanen för biosfärkandidatområde Blekinge Arkipelag är nu klar. Det primära syftet med samverkansplanen är att ta fram en handlingsplan som innebär att man kan behålla och utveckla sina höga natur- och kulturvärden samtidigt som en progressiv näringslivsutveckling sker inom området. Planen ska även kunna säkerställa att man efter 10 år fortfarande kan bibehålla sin status som ett biosfärområde. Samverkansplanen är basdokument för de årliga verksamhetsplaner som tas fram.
Planen finns att ladda ner till höger under Dokument.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-04-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Hallbar-utveckling/Biosfarsomrade/