Logga för utskrift

Så används dina skattepengar

Under 2015 betalade varje invånare i Karlskrona kommun i genomsnitt 43 700 kronor i skatt till kommunen. Kommunen får även ett statsbidrag, så totalt kunde 50 560 kronor per person fördelas till olika verksamheter. Närmare 80 procent av skatteintäkterna och statsbidraget gick till vård, skola och omsorg.

bild: pengar

Kommunala tjänster som är avgiftsfinansierade ingår inte i denna sammanställning.

Grundskola och förskola:  16 560 kronor

Kommunen bedriver förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskola F–9 samt grundsärskola. Det finns också allergiförskola, nattomsorg och resursskolor för elever med behov av särskilt stöd. Under 2015 hade förskolan 3 559 barn, varav 12 procent gick i fristående förskolor. Grundskolan hade 7 690 elever, varav 22,5 procent gick i fristående skolor. Varje elev har en skolpeng som följer dem antingen de går i en kommunal eller fristående skola.

Äldreomsorg: 11 480 kronor

Kommunen ger stöd, service och omsorg till personer från 65 år. Verksamheten omfattar särskilda boenden, hemtjänst, dagverksamheter och trygghetslarm. Sedan 2013 har kommunen också ansvar för hemsjukvården. Under året utfördes 550 000 timmar i hemtjänsten, varav 150 000 av privata utförare. Kommunen har 702 lägenheter i särskilt boende och 1 452 personer har trygghetslarm.

Gator, vägar, grönytor, lekplatser och badplatser: 1 100 kronor

Kommunen äger och förvaltar fastigheter, gator och vägar samt park-, natur- och fritidsanläggningar. Kommunen ansvarar för 223 kilometer vägar, 90 kilometer gång- och cykelvägar, 63 broar och 32 badplatser.

Räddningstjänst: 620 kronor

Räddningstjänst utförs av ett kommunalförbund som ägs av Karlskrona och Ronneby kommuner gemensamt.

Gymnasieskola och vuxenutbildning: 4 450 kronor

Kommunen ansvarar för utbildning i gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). Tillsammans hade de kommunala och fristående gymnasieskolorna 2 198 elever. De fristående skolorna finansieras med elevbidrag från kommunen.

Funktionsstöd: 6 030 kronor

Kommunen ger stöd, service och omvårdnad till cirka 850 personer som har en funktionsnedsättning – fysisk, psykisk eller intellektuell. Målet är att ge stöd och insatser så att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra.

Stöd till kollektivtrafik: 1 290 kronor

Kommunen lämnar ekonomiskt stöd till buss- och båttrafik samt färdtjänst.

Idrott och fritid: 1 000 kronor

Kommunen driver anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet, motionsspår och fritidsgårdar. Kommunen ger också ekonomiskt stöd till föreningslivet. Simhallarna och varmbadhuset som delvis finansieras med avgifter hade 158 500 besökare under 2015.

Kultur, bibliotek och kulturskola: 800 kronor

Kommunen driver folkbibliotek, kulturskola, ger bidrag till studieförbund och kulturföreningar samt ansvarar för konstverksamhet. Tillsammans lånade biblioteken ut 466 462 böcker och media under året, av dem var 6 362 e-böcker.

Individ- och familjeomsorg: 3 580 kronor

Kommunen ger råd, stöd och insatser till barn, ungdomar och familjer. Under 2015 fick 725 barn och ungdomar olika former av stöd och hjälp, utöver de asylsökande ensamkommande barnen som anvisats till kommunen. Kommunen ansvarar också för budget- och skuldrådgivning samt familjerådgivning.

Miljövård och stadsbyggnad: 160 kronor

Kommunen svarar för fysisk planering, bygglovshantering, miljö- och hälsoskydd, riskhantering och tomtkö. Under 2015 tog kommunen emot 708 bygglovsansökningar

Hamnar och småbåtsbryggor: 30 kronor

Kommunen står för drift och underhåll av bland annat en industrihamn, fem landningshamnar för fisk, sju skärgårdshamnar, tolv gästhamnar, 17 anläggningar för skärgårdstrafiken och 40 fritidsbåtsbryggor. Drift och underhåll finansieras delvis genom avgifter.

Vatten, avlopp och renhållning: -60 kronor

Kostnaderna för vatten, avlopp och renhållning täcks av avgifter. Verksamheten har ett positivt resultat och bidrar med 60 kronor istället för att använda skattepengar. Därför visar redovisningen minus. Av husägarna sorterar nästan alla, 98 procent, sitt hushållsavfall. Motsvarande siffra för dem som bor i flerbostadshus är 87 procent.

Övriga verksamheter och utvecklingsprojekt: 3 520 kronor

I verksamheten ingår bland annat den demokratiska beslutsprocessen som också omfattar val till kommun, landsting, riksdag och EU. Här finns också kommunens strategiska ledning, utvecklingsprojekt och internservice.

 • Siffror från 2015

  Karlskrona kommuns befolkning ökade år 2015 med 1 032 personer och uppgick den 31 december till 65 380 invånare. Det finns cirka 130 nationaliteter representerade i kommunen.

  • Karlskrona är landets 34:e största kommun i storleksordning, beräknat efter antalet invånare.
  • Karlskrona har en kommunalskatt på 22,1 procent.
  • Karlskronas skulder var vid årsskiftet 703 miljoner kronor, vilket betyder 10 750 kronor per invånare. Låneskulden har minskat med 74 miljoner kronor jämfört med året innan.
  • Antalet anställda i kommunen är cirka 5 750, av dem är 78 procent kvinnor och 22 procent män.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Ekonomi/Sa-anvandes-dina-skattepengar/