Logga för utskrift

Så styrs kommunen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och väljs av invånarna vart 4:e år.

I kommunfullmäktige fattas viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, val till nämnder samt vad dessa nämnder ska arbeta med.

De olika nämnderna har under kommunfullmäktige det politiska ansvaret för verksamheterna.

Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktige. Plats, tid och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg.

I kommunallagen står det bland annat att ärenden i fullmäktige får väckas av:

  • en nämnd,
  • en ledamot genom motion,
  • revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med
  • revisionsuppdraget,
  • en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det, eller kommunens egna bolag
  • Ärenden kan också komma från regeringen eller statliga myndigheter, till exempel i form av utredningar som Karlskrona kommun ska lämna synpunkter på.

Det är därför man som enskild medborgare måste gå via de vägar som angetts i punkterna ovan. Alltså ta kontakt med en politiker eller tjänsteman som i sin tur kan gå vidare genom sin nämnd eller genom att skriva en motion.

Här följer några begrepp som kort beskriver arbetet i kommunfullmäktige:

Enkel fråga

En ledamot som vill ha ett snabbt svar från någon i den styrande majoriteten kan skriftligen lämna in en så kallad enkel fråga. Denna ska handla om ganska enkla sakförhållanden och meningen är inte att skapa någon politisk debatt. Frågan lämnas in innan sammanträdet börjar och muntligt svar ska ges under samma sammanträde. En enkel fråga leder inte till något beslut i fullmäktige.

Interpellation

En interpellation (fråga) riktar sig till ett kommunalråd eller en nämndordförande och ska helst gälla ärenden av större intresse för kommunen. Alla ledamöter i fullmäktige får möjlighet att delta i debatten till skillnad mot vad som gäller vid en enkel fråga. Den ska besvaras skriftligt och leder inte heller den fram till något beslut i fullmäktige.

Motion

En motion är ett förslag som måste beredas. Beredning betyder att förslaget utreds och prövas utifrån olika synpunkter. Det läggs sedan fram ett svar på motionen som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut.

Återremiss

Om en majoritet anser att ett ärende behöver beredas mer kan man begära återremiss, som betyder att ärendet skickas tillbaka. Man tar då fram mer fakta och information för att ha ett bättre underlag för kommande beslut.

Bordläggning

En majoritet kan begära att ett ärende bordläggs till nästa sammanträde. Det kan gälla när tiden inte räcker och ärendet kan vänta en månad. Stora och principiellt viktiga frågor tas däremot upp på det aktuella sammanträdet.

Minoritetsbordläggning

Det går att senarelägga ett stort och viktigt ärende om minst 1/3 av de närvarande ledamöterna begär detta. Då skjuts beslutet upp till nästa sammanträde utan att utredas ytterligare. Minoritetsbordläggning kan bara ske en gång i samma ärende.

Minoritetsåterremiss

Sker om minst 1/3 av de närvarande ledamöterna begär detta i ett ärende. Ärendet skickas då tillbaka för komplettering/ändring.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, kommunens regering, svarar för övergripande ledning och samordning genom långsiktig planering och genom att följa verksamheten inom samtliga verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomi och tar fram budgetförslag. I kommunstyrelsen bereds alla ärenden som ska gå vidare till fullmäktige.

Nämnderna

Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning handlägger. Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs inom sina respektive verksamheter.

I Karlskrona kommun finns elva nämnder:

Arbetsmarknadsnämnden
Drift- och servicenämnden
Funktionsstödsnämnden
Krisledningsnämnden
Kunskapsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Valnämnden
Äldrenämnden
Överförmyndarnämnden

Tjänstemännen

Tjänstemännen i kommunens verksamheter är de som verkställer politikernas beslut. Det kan vara lärare, förskolepersonal, socionomer, ekonomer, utredare, tekniker m fl. Det är också tjänstemännen som förbereder ärendena till de olika nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-04
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/Sa-styrs-kommunen/