Logga för utskrift

Bolag och kommunalförbund

De kommunägda aktiebolagens ledamöter, förtroendemannaregistret

Protokoll för moderbolaget och de kommunägda aktiebolagen

Moderbolag, AB Karlskrona     

VD Carl-Martin Lanér
Telefon: 0455- 32 11 40
This is an email address

vice VD Helen Wolf
Telefon: 0455-30 44 21

AB Karlskrona Moderbolag äger och förvaltar samtliga aktier i dotterbolagen Affärsverken Karlskrona AB (med dotterföretaget Affärsverken energi AB),
AB Karlskronahem, Kruthusen företagsfastigheter AB samt Utveckling i Karlskrona AB.

Bolaget samordnar dotterbolagens verksamhet dels inom koncernen och dels i möjlig mån med kommunens övriga verksamhet.

Affärsverken Karlskrona AB

VD Tomas Eriksson
This is an email address

Affärsverken                                   
Box 530
371 23
Karlskrona                   

Besöksadress:
Norra Smedjegatan 53
Växel: 0455-783 00
Kundservice: 0455 783 75
Fax: 0455-806 15                         
This is an email address

Affärsverkens webbplats

Affärsverken AB är ett Karlskronabaserat företag som ägs av AB Karlskrona Moderbolag.

Affärsverken började leverera elkraft 1907 till kommunens invånare. Med elektricitet som bas har vi byggt ut vår verksamhet så att den idag omfattar många samhällsviktiga tjänster som Elnät, Elhandel, Värme, Renhållning, Stadsnät och Båttrafik.
 
Vår bas är Karlskrona, men för vår elhandel är marknaden nationell. Vi arbetar med infrastruktur och ny teknik, med ett grundläggande miljö- och affärstänkande. Vi arbetar inom ett brett spektrum av samhällsviktiga tjänster, men för våra kunder är vi ett och samma företag. Trygghet och närhet är våra nyckelord i detta arbete.

Affärsverken Energi AB

VD Tomas Eriksson
This is an email address

Affärsverken                                   
Box 530
371 23
Karlskrona                            

Besöksadress:
Norra Smedjegatan 53
Telefon: 0455-783 00
Fax: 0455-806 15                         
This is an email address

Affärsverken Energi AB är ett dotterbolag till Affärsverken AB. Bolaget ska bedriva handel med energi. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god elförsörjning. Bolaget ägs till 100 % av Affärsverken Karlskrona AB. 

Affärsverken Elnät AB

VD Tomas Eriksson
This is an email address

Affärsverken
Box 530
371 23
Karlskrona

Besöksadress:
Norra Smedjegatan 53
Telefon: 0455-783 00
Fax: 0455-806 15
This is an email address

Affärsverken Elnät AB är ett dotterbolag till Affärsverken AB. Bolaget bedriver elnätsverksamhet och ägs till 100 % av Affärsverken Karlskrona AB.

AB Karlskronahem                  

VD Björn Eliasson
0455-30 49 05
This is an email address

AB Karlskronahem
Box 554
371 23 Karlskrona

Besöksadress: Norra Smedjegatan 12
Telefon: 0455-30 49 00
Fax: 0455-30 49 59
This is an email address
Karlskronahems webbplats

AB Karlskronahem är det ledande bostadsföretaget i Karlskrona och förvaltar nära 4 000 hyreslägenheter och cirka 500 äldrebostäder. Bostäderna är spridda över hela kommunen. Karlskronahem ska utan enskilt vinstintresse, men med god affärsmässighet, tillgodose behovet av prisvärda och attraktiva lägenheter och lokaler av god kvalitet samt stå för fin service till de boende.

Bolaget har under flera år genomfört extra underhållsåtgärder i fastighetsbeståndet för att hålla fastigheterna i bra skick.

Sedan bolaget bildades 1997 har kraftfulla insatser gjorts för att förbättra ekonomin vilket också har resulterat i positiva årsbokslut. Bland nysatsningarna märks de nya lägenheterna och äldrebostader som byggts på kv. Adelsten, på Trossö. Nybyggnationen som genomfördes med en ny upphandlingsmetod gav bra bostäder till ett mycket rimligt pris. Projektet har särskilt uppmärksammats av Boverkets Byggkostnadsforum som ett särskilt lyckat projekt.

Kruthusen Företagsfastigheter AB

Bengt LingmanVD Bengt Lingman
0455-30 33 92
This is an email address  

Kruthusen Företagsfastigheter AB 
Ronnebygatan 2
371 32 karlskrona
Telefon: 0455-30 33 90
Fax: 0455-30 33 88

Kruthusens webbplats

Kruthusen Företagsfastigheter AB är ett kommunägt bolag vars målsättning är att skapa förutsättningar för företag att utvecklas i Karlskrona. Kruthusen erbjuder moderna och prisvärda lokaler med attraktiva lägen.  Blekinge Tekniska Högskola och ett 40-tal företag har valt att hyra lokaler på Campus Gräsvik. Dit lockas allt fler företag inom främst IT- och mediabranschen.

Kruthusen äger två funktionella verkstadsbyar som ligger på Gullbernavägen och Tennvägen, det så kallade Blekingehuset på Ronnebygatan. Bolaget äger också Rosenholms udde vid havet vid infarten till Karlskrona och söker finansiärer och investerare för att utveckla området till en attraktion.

Karlskrona Baltic Port AB

VD Monica Strandhag

c/o Stena Line Scandinavia AB
Box 6047
37106 Karlskrona
Telefon: 0455-36 63 34
This is an email address  

Bolaget är delägt av Stena Line till 51 % och av Karlskrona kommun till 49 %.
Bolaget ska utveckla Verkö färjeteminal med fler destinationer och rederier och även tillse att Karlskrona utvecklas som turistdestination genom marknadsföring i Polen och norra Europa. Bolagets verksamhet är också att främst i Verkö färjeterminal lasta och lossa gods i anslutning till färjorna till Polen och andra fartyg. 

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Räddningschef Anna Henningsson

Blekingegatan 1
371 34 Karlskrona
Telefon: 0455-30 39 80
Larmnummer: 112
Fax: 0455-30 39 70
This is an email address

Räddningstjänstens webbplats

Räddningstjänsten Östra Blekinge (RÖB) är ett kommunalförbund som bildats av Ronneby och Karlskrona kommuner.
Förbundet skall bland annat organisera en för de bägge kommunerna gemensam räddningstjänst och ansvara för förebyggande åtgärder mot brand, samt annan olycks- och skadeförebyggande arbete som i egenskap av myndighet åvilar kommunerna.
Förbundet finns representerat på 11 brandstationer.

Vilande bolag

Karlskrona Fryshus AB

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-26
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Organisation/Kommunala-bolag/