Logga för utskrift

Författningssamling

Det finns många olika dokument som styr hur vi jobbar i Karlskrona kommun. Dokumenten kan delas in i olika typer beroende på vad de handlar om.

Styrdokumenten är olika typer av policys, program, planer, riktlinjer och regler. Styrdokumenten beskriver hur något ska tolkas eller genomföras. För att göra det lättare att hitta bland dem är de ordnade efter ämnesområden.

Styrdokument

Det finns också olika typer av taxor och avgifter, bland annat för bygglov, parkering, vatten och avlopp samt avgifter vid uthyrning av kommunala lokaler.

Taxor och avgifter

Avgifter för uthyrning av kommunala lokaler

Andra dokument tar upp kommunala ersättningar och bidrag för till exempel föreningar och organisationer, förtroendevalda och verksamhet inom den sociala sektorn.

Ersättningar och bidrag

För att komplettera en del nationella lagar finns det allmänna föreskrifter som bara gäller i Karlskrona. Här finns bland annat ordningsföreskrifter, regler om torghandel och avfallshantering.

Allmänna förskrifter

De kommunala nämnderna har reglementen som beskriver vilka frågor de olika nämnderna ansvarar för. Det finns även en arbetsordning för kommunfullmäktige, ett reglemente för revisionen och ett arkivreglemente.

Reglementen

Nämnderna har möjlighet att överlämna vissa frågor för beslut till en tjänsteman, förtroendevald eller grupp av förtroendevalda. Det regleras genom delegationsordningar.

Delegationsordningar

En del av den kommunala verksamheten har organiserats i kommunala bolag. För dem finns ägardirektiv och bolagsordningar.

Ägardirektiv och bolagsordningar

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Forfattningssamling/