Logga för utskrift
 • Du är här:
 • Start
 •  / Så användes dina skattepengar 2013

Så användes dina skattepengar 2013

Publicerad 2 juni 2014 10:01 | Uppdaterad 2 juni 2014 10:02
Under 2013 betalade varje invånare i Karlskrona kommun i genomsnitt 40 660 kronor i skatt till kommunen. För att få fram det beloppet räknas alla invånare – även barn och ungdomar samt andra grupper som normalt inte betalar någon skatt. Totalt fördelades 47 580 kronor per person till olika verksamheter, och då ingår också det statsbidrag som kommunen får.

Uppdelad hundralapp som visar hur skattepengarna fördelats

Grundskola och förskola  16 060 kr

Kommunen bedriver förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskola F-9 samt grundsärskola. Det finns också allergiförskola, nattomsorg och resursskolor för elever med behov av särskilt stöd. Under 2013 hade förskolan 3 200 barn, varav 36 procent var under 3 år. Grundskolan hade 7 200 elever, varav 22 procent gick i fristående skolor. Varje elev har en skolpeng som följer dem oavsett om de går i en kommunal eller fristående skola.

Gymnasieskola och vuxenutbildning  4 090 kr

Kommunen ansvarar för utbildning i gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). Tillsammans hade de kommunala och fristående gymnasieskolorna 2 400 elever. De fristående skolorna finansieras med elevbidrag från kommunen.

Individ- och familjeomsorg 3 380 kr

Kommunen ger råd, stöd och insatser till barn, ungdomar och familjer. Under 2013 fick nästan 670 barn och ung-domar olika former av stöd och hjälp. Kommunen ansvarar också för budget- och skuldsanering, konsumentrådgivning och familjerådgivning.

Handikappomsorg 5 520 kr

Kommunen ger stöd, service och omvårdnad till cirka 650 per¬soner som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktions-nedsättning. Målet är att ge stöd och insatser så att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra.

Äldreomsorg 11 710 kr

Kommunen ger stöd, service och omsorg till personer från 65 år. Verksamheten omfattar särskilda boenden, hemtjänst, dagverksamheter och trygghetslarm. Sedan den 1 januari 2013 har kommunen också ansvar för hemsjukvården.
Under året utfördes 475 000 timmar i hemtjänsten, varav 128 000 av privata utförare. Kommunen har 770 lägenheter i särskilt boende och 1 470 personer har trygghetslarm.

Idrott och fritid 1 070 kr

Kommunen driver anläggningar för idrotts- och fritidsverk¬samhet, motionsspår och fritidsgårdar. Kommunen ger också ekonomiskt stöd till föreningslivet.
Simhallarna och varmbadhuset, som delvis finansieras med avgifter, hade 152 700 besökare under 2013.

Kultur, bibliotek och kulturskola 800 kr

Kommunen driver folkbibliotek och kulturskola, ger bidrag till studieförbund och kulturföreningar samt ansvarar för konst-verksamhet. Tillsammans lånade biblioteken ut 482 300 böcker och media under året, varav 8 900 e-böcker.

Gator, vägar, grönytor, lekplatser och badplatser 1 150 kr

Kommunen äger och förvaltar fastigheter, gator och vägar samt park-, natur- och fritidsanläggningar.
Kommunen ansvarar för 220 km vägar, 60 km gång-och cykelvägar, 63 broar och 32 badplatser.

Hamnar, färjeterminal och småbåtsbryggor  20 kr

Kommunen står för drift och underhåll av bland annat 1 industrihamn, 5 landningshamnar för fisk, 7 skärgårds¬hamnar, 12 gästhamnar och 40 fritidsbåtsbryggor. Drift och underhåll finansieras delvis genom avgifter.

Vatten, avlopp och renhållning 0 kr

Kostnaderna för vatten, avlopp och renhållning täcks av avgifter.
Av småhusägarna sorterar nästan alla, 99 procent, sitt hushållsavfall. Motsvarande siffra för dem som bor i flerfamiljshus är 91 procent.

Miljövård och stadsbyggnad 160 kr

Kommunen svarar för fysisk planering, bygglovshantering, miljö- och hälsoskydd, riskhantering och tomtkö. Under året har en fördjupning av översiktsplanen för skärgården genomförts. Planarbetet för den nya stadsdelen på Pottholmen har pågått under hela 2013.

Stöd till kollektivtrafik 1 100 kr

Kommunen lämnar ekonomiskt stöd till buss- och båttrafik samt färdtjänst.

Räddningstjänst 620 kr

Räddningstjänst utförs av ett kommunalförbund som ägs av Karlskrona och Ronneby kommuner gemensamt.

Övriga verksamheter och utvecklingsprojekt 1 900 kr

I verksamheten ingår bland annat den demokratiska beslutsprocessen som också omfattar val till kommun, landsting, riksdag och EU. Här finns också kommunens strategiska ledning, utvecklingsprojekt och internservice.Detta är en artikel ut tidningen "i Karlskrona"

Läs mer om tidningen

 

 • Siffror från året som gick

  Karlskrona kommuns befolkning ökade år 2013 med 221 personer och uppgick den 31 december till 63 912 invånare. Av befolkningen är 41,8 procent under 35 år och det finns 130 nationaliteter representerade i kommunen.

  • Karlskrona är landets 33:e kommun i storleksordning, beräknat efter antalet invånare.
  • Karlskrona har lägst kommunalskatt i Blekinge, 21,51 procent.
  • Karlskronas skulder var vid årsskiftet 720 miljoner kronor, vilket betyder 11 270 kronor per invånare. Låneskulden har ökat med 34 miljoner kronor jämfört med tidigare år.
  • Antalet anställda i kommunen är cirka 5 300, av dem är 82 procent kvinnor och 18 procent män.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-06-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Sa-anvandes-dina-skattepengar-2013/