Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Lex Sarah-utredningen visar på flera brister

Lex Sarah-utredningen visar på flera brister

Publicerad 3 juni 2014 10:45 | Uppdaterad 3 juni 2014 11:00
Den lex Sarah-utredning som socialtjänsten gjort efter den åttaåriga flickans död visar på flera brister i verksamhetens rutiner. Utredningen, som enbart berör socialförvaltningen har nu lämnats till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Den största bristen är att det PM om misstänkt missförhållande i hemmet som faxades från polisen på långfredagen inte hanterades på rätt sätt och därför inte resulterade i några åtgärder från socialförvaltningens sida.

Det är en kombination av flera brister i hantering och rutiner som leder fram till att socialförvaltningen inte agerar på PM:et från polisen. Det handlar framförallt om rutinerna för hur inkommande post hanteras och hur faxet i det aktuella fallet togs omhand.

En annan bidragande orsak är att avslutade ärenden blivit liggande kvar som öppna i verksamhetssystemet. Familjehemsgruppen har sedan lång tid hög arbetsbelastning.

Slutsatser

Det går inte att säga att en korrekt hantering av det inkomna faxet skulle inneburit att den åttaåriga flickan varit i livet idag, det blir bara spekulationer.

Däremot kan vi säkert säga att händelseutvecklingen hade sett annorlunda ut och att uppgifterna i PM:et skulle ha föranlett en förhandsbedömning samma dag som de blev kända av socialförvaltningen.

Det är en rad brister, främst bristande kunskap och spridning om gällande rutiner och riktlinjer, samt i någon mån arbetsbelastningen, som i samverkan lett fram till det som inträffat. Missförhållandena som kommit fram är allvarliga.

Under utredningens gång har det visat sig att brådskande post blivit liggande i enskilda handläggares postfack också vid andra tillfällen. Det visar att bristerna i posthanteringsrutinerna finns generellt i socialförvaltningens verksamhet.

Vidtagna åtgärder

Postrutinerna förtydligades och skärptes omedelbart när bristerna upptäcktes den 1 maj. All inkommande post avseende barn och ungdomar ska gås igenom i sin helhet på socialförvaltningens kansli. Vid oklarheter ska registratorn kontakta verksamhetsledaren vid utredningsgruppen för bedömning.

För att säkerställa att dokumentationen på familjehemsgruppen kommer i fas och att arbetsbelastningen blir hanterbar har tre socialsekreterare flyttats från annan verksamhet till familjehemsgruppen.

Långsiktiga åtgärder

I utredningen föreslås dessutom ytterligare åtgärder inom fem områden för att säkerställa att de missförhållanden som utredningen funnit rättas till.

  • Samverkan och samarbetet med polisen gås igenom tillsammans med Polismyndigheten Blekinge.
  • En ny förvaltningsövergripande posthanteringsrutin tas fram.
  • Nyckeltal kring lagstadgade tidsramar för barn- och ungdomsverksamheten tas fram så att uppföljningar kan göras varje månad.
  • Introduktionsutbildning för nyanställda kompletteras med gällande rutiner och riktlinjer.
  • Förbättrad tillgång till datastöd för kvalitets- och ledningsuppföljning

Ytterligare utredning

Karlskrona kommun har också tillsatt en oberoende utredning som ska se till helheten i kommunens hantering, både inom skolan och socialtjänsten. Den utredningen ska vara färdig den 30 juni.

Händelseförloppet

PM:et skickades från polisen den 18 april till en fax som inte bevakas utanför kontorstid. Eftersom det var helg (långfredag, lördag, söndag och annandag påsk) togs faxet inte omhand och registrerades förrän den 22 april.

När faxet ankomstregistreras uppmärksammas inte att uppgifterna i faxet är att betrakta som en anmälan.

Ett öppet ärende i flickans namn hittas vid kontroll i förvaltningens verksamhetssystem och därför skickas faxet med internpost till den handläggare som har ärendet istället för till utredningsgruppen.

Handläggaren är på tjänsteresa den 23 april. Verksamhetsledaren kontrollerar inte posten i handläggarens postfack under dagen.

Handläggare tömmer sitt postfack den 24 april och tar kuvertet till sitt rum, men öppnar det inte. Faxet hittas där den 1 maj, dagen efter det att flickan avlidit.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-06-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Lex-Sarah-utredningen-visar-pa-flera-brister/