Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Kungörelse om uppförande av telekommunikationsmaster

Kungörelse om uppförande av telekommunikationsmaster

Till miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona har inlämnats två ansökningar om bygglov för uppförande av master för telekommunikationsanläggning med tillhörande teknikbodar.
  1. Olsäng 20:4
    Masten har en höjd på 54 m, och avses uppföras inne i ett skogsområde cirka 40 meter väster om väg 751, i höjd med Olsängsgården.

  2. Skillinge 14:1
    Masten har en höjd på 36 m, och avses uppföras mitt inne i skogsområdet i södra delen av det detaljplanelagda området på Skillingenäs. Enligt detaljplanen är marken avsedd som friluftsområde – natur.

Vid bygglovprövningen avses relevanta synpunkter på exempelvis placeringen om möjligt att tillgodoses, liksom krav på att de rekommenderade gränsvärdena för strålningsnivåer ej får överskridas.

Berörda sak-/fastighetsägare, boende och hyresgäster ges härmed möjlighet att inkomma med synpunkter på ansökningen till miljö- och byggnadsnämnden.

Synpunkterna ska vara skriftliga och samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 3 juni 2009.

Handlingarna med bl. a. ansökan och karta finns tillgängliga hos:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Ö. Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona.

För ytterligare upplysning kontakta

Leif Larsson
bygglovarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
telefon 0455-30 33 46

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-09-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Kungorelse-om-uppforande-av-telekommunikationsmaster/