Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Hållbar utveckling prioriterat i Karlskrona

Hållbar utveckling prioriterat i Karlskrona

Karlskrona kommun jobbar på bred front med hållbar utveckling. Det är på lokal nivå jobbet måste göras. Kommunen har till exempel minskat sitt oljeanvändande till hälften jämfört med 1990.

Karlskrona kommun är en ekokommun och jobbar på bred front för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. För att nå resultat är det viktigt att jobba konkret med både stora, långsiktiga åtgärder och små konkreta åtgärder som ger omedelbar effekt. 

Halveringen av oljeanvändandet har tagit tjugo år, om ytterligare tio år ska oljeanvänding vara nära noll. I det korta, mera nära perspektivet ger andra åtgärder bra effekt. Under vintern har det varit kallare än vanligt, men genom att använda bioolja istället för vanlig olja i kommunens fjärrvärmeverk har miljöpåverkan minskats radikalt.

För att kunna fortsätta minska den totala användningen av olja i kommunen sker nu den största enskilda satsningen någonsin i kommunen när det nya värmekraftverket byggs i Bubbetorp. 

Det nya kraftvärmeverket ger fler fastighetsägare och företag möjlighet att ansluta sig till fjärrvärmenätet och därmed minskar utsläppen. I den översiktsplan som nu tas fram och som blickar fram emot år 2030 tas stor hänsyn till fjärrvämenätet när nya bostads- och verksamhetsområden planeras. I så stor utsträckning som möjligt planeras de nya områdena så att de kan anslutas till fjärrvärmenätet.

För att nå målen arbetar Karlskrona kommun inom ramen för Energimyndighetens satsning Uthållig kommun med att få med energi- och klimataspekten att genomsyra hela kommunens verksamhet, alltifrån skolan till översiktsplan och näringslivsfrågor.

Transporter

Användandet av bensin och diesel ökar totalt sett i kommunen, till stor del beroende på att antalet bilar per 1000 invånare ökat stadigt de senaste 20 åren. Transporter står för mer än 65 procent av koldioxidutsläppen i kommunen och är ett viktigt område att jobba vidare med. 

Karlskrona kommun använder, med undantag för specialfordon, enbart miljöfordon. Personbilsflottan som består av närmare 300 bilar utgörs idag till största delen av etanolbilar, vilket ger Karlskrona en framstående placering nationellt sett.

Föreningen Sveriges Ekokommuner

Sedan september finns föreningens kansli på Karlskrona kommun. Sveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara och är en ideell förening som bildades 1995. Då var handfull kommuner medlemmar, men sedan dess har föreningen växt och nu finns det 77 ekokommuner.

Kansliet bemannas av kommunens arbetsgrupp för hållbar utveckling där miljöstrateg Kenneth Gyllensting, energisamordnare Lisa Wälitalo och agenda 21-samordnare Sven-Olof Petersson arbetar.

För mer information
Mats Lindbom
Kommunalråd
0455 30 30 02

Lisa Wälitalo
Energisamordnare
0455 – 30 32 48

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-02-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Hallbar-utveckling-prioriterat-i-Karlskrona/