Logga för utskrift

Bostadsanpassningsbidrag

Du kan ansöka om bostadsanpassning om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte klarar dina vardagliga sysslor, som att förflytta dig i och till bostaden, laga mat eller sköta den personliga hygienen. Bidraget är ett ekonomiskt stöd som kan beviljas av kommunen.

Vad är bostadsanpassning?

Bostadsanpassningsbidraget ska täcka de kostnader du har för att få bostadens fasta funktioner anpassade till din funktionsnedsättning. Exempel på åtgärder kan vara att ta bort trösklar, ramp, eller iordningsställa duschplats.

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Bidraget är till för att du med en bestående eller långvarig funktionsnedsättning ska få möjlighet till ett självständigt liv i ditt boende. Funktionsnedsättningen är helt avgörande för vilka åtgärder bidrag kan lämnas till. Åtgärderna ska bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Man får inte bidrag om det rör sig om en tillfällig funktionsnedsättning.

Bidraget är inte inkomstprövat.

Bostaden

Du kan få bostadsanpassningsbidrag oavsett om du bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt men det krävs alltid ett godkänannde från fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Bidrag lämnas inte till grundläggande bostadsfunktioner.

Bostadsanpassning beviljas enbart i din permanentbostad, inte i tillfälligt boende eller fritidshus.

Nybyggnad

Vid nybyggnad är rätten till bostadsanpassningsbidrag starkt begränsad. Bidrag lämnas inte till grundläggande bostadsfunktioner och sådana generella åtgärder som alla som bygger ett nytt bostadshus måste utföra enligt bygglagstiftningen. Bostaden ska utformas så att den är lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Köp eller byte av bostad

Det är viktigt att du väljer en bostad med stor omsorg. Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning.

Vill du vara på den säkra sidan om vad som gäller så är det bra om du kontaktar din arbetsterapeut eller handläggare på Karlskrona kommun för rådgivning. Detta bör du göra innan du skriver på kontrakt för att hyra eller köpa bostad.

Hur söker jag bostadsanpassningsbidrag?

1. Intyg

För att kunna ansöka om bostadsanpassningsbidrag krävs ett skriftligt intyg av en medicinskt sakkunnig, som arbetsterapeut eller läkare, där det framgår att åtgärder är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Behovet ska vara långvarigt eller bestående.

Du som har någon form av hjälp från handikappomsorgen, barn- eller vuxenhabiliteringen tar kontakt med arbetsterapeut, läkare eller sjukgymnast där för att få hjälp med ett intyg.

Om du inte har en etablerad kontakt med en arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig kan du kontakta en distriktarbetsterapeut vid hemsjukvården.

Kontakta hemsjukvården

2. Medgivande från fastighetsägaren

Om du inte själv äger din bostad är det viktigt att du är överens med fastighetsägaren respektive bostadsrättsföreningen om att åtgärderna får utföras. Om inte fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen ger sitt medgivande kan bidraget inte beviljas.

Information till ägare av bostadshus

Information till bostadsrättsförenigar

Fastighetsägarens medgivande ska bifogas i din ansökan.

3. Ansökan

Kontakta Karlskrona kommun för att få en ansökningsblankett och mer information om hur du ansöker. Du fyller i och skickar in ansökan tillsammans med intyg från medicinskt sakkunnig och eventuella övriga handlingar.

Din ansökan måste vara komplett för att kunna behandlas.

4. Utbetalning

Beviljade bidrag betalas ut när åtgärden är färdig.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-29
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Pengar--bidrag/Bostadsanpassningsbidrag/