Logga för utskrift

Frågor och svar om missbruk och beroende

När övergår ett missbruk till ett beroende?
När jag inte kan sluta dricka eller använda droger mm trots upprepade negativa konsekvenser.

Hur definierar man ett beroende?
Enligt diagnosinstrumentet DSM-IV har man ett beroende om minst 3 av nedan kriterier är uppfyllda inom en 12-månadersperiod:
1. Ökad tolerans – behov av påtagligt ökad mängd p g a påtagligt minskad effekt.
2. Abstinens – karakteristiska abstinenssymptom eller återställare.
3. Använder t ex alkohol i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs.
4. Varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket.
5. Mycket tid ägnas åt att få tag på t ex alkohol, använda alkohol eller hämta sig från effekten.
6. Viktiga aktiviteter – på jobbet och fritiden, sociala aktiviteter etc, överges eller minskas på grund av bruket.
7. Bruket av ex alkohol fortsätter trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras.

Hur lång tid tar det att bli beroende?
Det är individuellt. Faktorer som biologiska, psykiska och sociala aspekter spelar en stor roll.

Hur vanligt är det med alkoholism?
Forskningen (Rapport från STAD, 2014) visar att 4,2 procent av befolkning är alkoholberoende. Om kriterierna för alkoholmissbruk inkluderas så blir totalsiffran 5,9 procent, dvs 446 000 personer. Det är vanligare med alkoholmissbruk/beroende bland män än kvinnor.

Hur vanligt är narkotikaberoende?
Forskningen (Rapport från STAD, 2014) har angett att det finns c:a 55.000 personer med narkotikaberoende i Sverige. Cannabis är det klart vanligaste formen av narkotika.

Var går gränsen för högkonsument?
Missbruk (enligt DSM IV) – om minst ett av följande kriterier uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod:
1. Upprepat bruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet.
2. Upprepat bruk i situationer som medför betydande risk för fysisk skada ( t ex rattfylleri).
3. Upprepade problem med rättvisan då personen varit påverkad.
4. Fortsatt bruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av berusning.

När blir det skadligt?
När t.ex. alkoholen ger medicinska, fysiologisk, psykologiska eller sociala skador.

Har jag ett alkoholberoende?
Om du uppfyller minst 3 av nedan kriterier inom en 12-månadersperiod har du enligt diagnosinstrumentet DSM-IV ett alkoholberoende:

1. Ökad tolerans – behov av påtagligt ökad mängd p g a påtagligt minskad effekt.
2. Abstinens – karakteristiska abstinenssymptom eller återställare.
3. Använder t ex alkohol i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs.
4. Varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket.
5. Mycket tid ägnas åt att få tag på t ex alkohol, använda alkohol eller hämta sig från effekten.
6. Viktiga aktiviteter – på jobbet och fritiden, sociala aktiviteter etc, överges eller minskas på grund av bruket.
7. Bruket av ex alkohol fortsätter trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras.

Kan jag som anhörig få hjälp?
Ja.
Vuxenavdelningen har anhörigprogram. Det startar nya grupper 4-6 gånger per år. Det går bra att ringa 0455-30 43 90.

Kan barnen få hjälp?
Ja.
Socialförvaltningen har en verksamhet som heter Ankaret som vänder sig till barn från 6 till 18 år.
Det går bra att ringa Vuxenavdelningen 0455-304390 eller Barn- och ungdomsavdelningen 0455-30 43 09.

Behöver jag behandling?
Har man fastnat i ett beroende behöver man oftast hjälp att ta sig ur detta.

Tecken på att jag behöver behandling?
Har du själv försökt sluta eller kontrollera användandet utan att lyckas är det ett allvarligt tecken på att du behöver stöd från andra för att återfå stabil nykterhet/drogfrihet.

Vilka behandlingar finns att tillgå i Karlskrona?
Vuxenavdelningen har flera behandlingar som är godkända enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer. Rådgör med Socialsekreterare om vad som skulle vara lämpligt för dig. Under Öppenvårdsinsatser kan du läsa mer om de olika typerna av behandlingar.

Vad innebär öppenvård?
Man går i behandling på Vuxenavdelningen under dagtid och har kvar sitt vanliga boende. En del behandlingsinsatser är på heltid och man är då sjukskriven.

Vad är KBH?
KBH är Karlskrona behandlingshem.
Det är socialförvaltningens egna behandlingshem för män över 18 år med beroendeproblematik.

Blir man registrerad?
När socialförvaltningen ger någon hjälp/beslutar om bistånd innebär det att vi måste fatta ett beslut. Ett beslut måste föregås av en utredning. Utredningen dokumenteras och under den tid man erhåller hjälp dokumenteras alla händelser av vikt. Det som utreds är personens vårdbehov.
Den journalföring som socialförvaltningen har är likvärdig den som landstinget har. Dokumentationen hanteras både elektroniskt och i pappersform.
All dokumentation omgärdas av sträng sekretess. Endast berörd personal har tillgång till journalen. Du har själv rätt att ta del av din journal.

Är det skillnad på mäns och kvinnors behandling?
Både 12-stegbehandling och Haschavvänjningsprogrammet har samma innehåll oavsett kön.
Män och kvinnor har dock lite olika behov och Vuxenavdelningen arbetar aktivt med att svara upp på dessa olika behov.

Hur stor är möjligheten att bli drogfri?
En strukturerad behandling ger alla som verkligen vill möjligheter att bli drogfria.

Vad är självhjälpsgrupper?
En sammanslutning av män och kvinnor med ett gemensamt mål t.ex. drogfrihet, fri från spelberoende mm.

Finns det självhjälpsgrupper i Karlskrona?
Ja, AA för alkoholberoende, NA för narkotikaberoende, GA för spelberoende, ACOA för vuxna barn till personer med beroende och andra dysfunktionella familjer, Al-Anon för anhöriga till alkoholberoende samt länkarna som vänder sig till alla typer av beroenden.

Var finns det möjligheter till abstinensbehandling?
Abstinensbehandling är en fråga för sjukvården och bedrivs på landstingets beroendeenhet.

Har jag ett missbruk/beroende?
Det finns olika skattningsformulär t ex AUDIT för alkohol, DUDIT för narkotika och DSM-IV för beroende.

Har du vid tillfällen bestämt dig för att inte använda alkohol/narkotika men ändå gjort det? Har du vid tillfällen druckit/använt droger i större mängd än vad du planerat? Har du vid tillfällen gjort saker under påverkan som egentligen inte stämmer överens med din person? Utsätter du dig och anhöriga för situationer som är negativa för er? Anser anhöriga att du har alkohol/drogproblem? Har du kroppsliga eller psykiska besvär som du anser att du behöver medicinera med alkohol/droger? Kanske behöver du prata om detta?

Får min arbetsgivare reda på att jag har kontakt med socialtjänsten? Nej, generellt inte. Sekretess råder. Om kontakt behövs med arbetsgivare måste du lämna medgivande.

Kommer jag att bli av med körkortet för att jag har kontakt med socialtjänsten?                                                                                      Nej. Socialtjänsten anmäler inte din kontakt till Transportstyrelsen. Sekretess råder. Socialtjänsten kan dock få en begäran om yttrande från Transportstyrelsen men detta sker endast om du på något sätt varit omhändertagen av polis.

Vad är SIP?                                                                                            SIP betyder Samordnad individuell plan. Personer som har två olika vårdkontakter har rätt till en gemensam vårdplan, SIP. Det kan till exempel handla om samsjuklighet av beroende och psykisk ohälsa och att man har kontakt både med socialtjänst och landstingets psykiatri. Vid ett SIP-möte bestämmer personen det gäller vilka som ska vara med.

Vilka droger är farliga?
Alla droger är farliga fast på olika sätt. Cannabis är t ex den mest invalidiserande drogen. Heroin är starkt beroendeframkallande.

Vilka droger är mest beroendeframkallande?
Det är inte drogen i sig själv som är beroendeframkallande. Det är effekten av drogen som är beroendeframkallande, styrkan i upplevelsen.

Vilka beroenden är vanligast?
Alkohol- och tablettberoende.

Kan anabola steroider vara beroendeframkallande?
Ja.

Är anabola steroider farliga?
Ja, absolut.

Vad är LVM?
Det är vård mot någons vilja. Vård enlig LVM pågår i 6 månader. Förvaltningsrätten beslutar om LVM-vård.

Kan man överklaga ett beslut?
Alla beslut som går en emot kan överklagas. Man lämnar sitt överklagande till den som fattat beslutet. Om man vill överklaga måste man göra det inom 3 veckor från det man fått del av beslutet.

Hur snabbt kan man få hjälp?
Socialnämdens mål är att man ska få hjälp inom 2 veckor. I normalfallet får man en tid till Vuxenavdelningen inom en vecka från det man har ringt. Hur lång tid det sedan tar innan man är i vård och behandling beror på hur komplext vårdbehovet är.

Kan man bli beroende av spel?
Ja absolut. Spelberoende är ett vanligt beroende.

Är alla spel lika farliga?
Nej, men det är individuellt vilka spel som ger var och en den beroendeframkallande effekten/kicken/upplevelsen. 

 


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-04-04
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Missbrukberoende/Fragor-och-svar-om-missbruk-och-beroende/