Logga för utskrift

Vad god man- eller förvaltaruppdrag kan omfatta

Uppdraget som god man eller förvaltare kan omfatta att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Bevaka rätt

Bevaka rätt innebär att se till att huvudmannen får de insatser från samhället som hen har behov av.

Bevaka rätt kan till exempel handla om att årligen anmäla hyresändringar för att huvudmannen ska få rätt bostadstillägg, ansöka om annat boende, överklaga beslut, ansöka om kontaktperson med mera.

Det kan också vara att särskilt bevaka arvsfrågor för de som inte kan tillvarata sina intressen.

Förvalta egendom

Förvalta egendom innebär att sköta huvudmannens ekonomi, det vill säga:

  • ta hand om pensionsinkomster och bidrag
  • betala räkningar och även förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter eller liknande

Det kan också vara att portionera ut fickpengar. I god mans förvaltning ingår inte huvudmannens lön som han fått för eget arbete, eller habiliteringsersättning som han får från ett dagcenter, om inte huvudmannen själv begär det.

Det är inte meningen att god man ska inrikta sig på sparande, utan huvudmannen ska ges möjlighet att tillgodogöra sig sina egna medel för de behov som uppstår.

När huvudmannen bor på ett boende där personal får pengar kontant eller via konto ska följande gälla:

  • Personalens kvitto på inköp ska god man/förvaltare tillsammans med personal gå igenom mot förd bokföring.
  • God man/förvaltare ska signera i bokföringen att han/hon har gått igenom kvittona fram till det datumet. Personalen ska aldrig under några omständigheter lämna ifrån sig dessa kvitton till god man/förvaltare. Kvitto med garanti sparas.
  • God man/förvaltare ska endast erhålla kvitto när de lämnar pengar till personalen.

Sörja för person

God man/förvaltare får anses ha rollen som ”spindeln i nätet” för huvudmannens välbefinnande. God man/ förvaltare ersätter varken anhöriga, vänner, vårdpersonal eller annan person som bistår huvudmannen med hjälp.
Däremot är det viktigt att god man håller sig informerad om huvudmannens boendeförhållande, behov av vård och social service samt behov av rekreation. God man/förvaltare har till uppgift att besöka sin huvudman kontinuerligt, vilket rekommenderas en gång per månad. Det är också nödvändigt att god man samarbetar med den kontaktperson som kan ha utsetts enligt SoL eller LSS-lagen.

God man/förvaltare har ingen skyldighet att handla mat/ kläder, följa med på utflykter, följa med till sjukvården/ tandvården, men ska se till att hjälp erhålls. Arbete i samband med flyttning av huvudmannen ingår ej i god mans/förvaltarens uppgift. Företag bör anlitas för utförande av flytten.

Förkortningar

LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

SoL = Socialtjänstlagen

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-10-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/God-man--forvaltare-/Vad-god-man--eller-forvaltaruppdrag-kan-omfatta/