Logga för utskrift

Årsräkning

Varje år ska god man/förvaltare lämna in en årsräkning. Den ska vara Överförmyndarnämnden tillhanda senast den 1 mars.

God man/förvaltares första redovisningsår gäller för tiden från förordnande-datum till och med 31 december. Därefter löper den från 1 januari till den 31 december.

Behållningen (vinsten) vid periodens början ska första året vara den i förteckningen angivna behållningen. Åren därefter är det behållningen vid redovisningsperiodens slut från föregående årsräkning, som blir behållningen vid periodens början.

Inkomster ska styrkas med årsbesked från pensions-myndighet, banker och dyligt.

Utgifter ska styrkas med verifikationer, betalorder eller fakturor, samt buntas ihop på de olika posterna under utgifter.

Bankmedel och värdepapper ska styrkas med årsbesked från bank, värdepapperscentral och dyligt.

Bankkonto som disponeras av huvudmannen eller gruppboende/vårdhem ska ej ingå i behållningen.

Medel till detta konto som är överförda av god man/förvaltare ska redovisas i utgifterna.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-01-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/God-man--forvaltare-/Arsrakning-/