Logga för utskrift

Tillgänglighet

Karlskrona kommun arbetar för att förbättra tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar.

Karlskrona kommun har ambitionen att i möjligaste mån undanröja de hinder som gör att människor har svårigheter att vara delaktiga i samhället. 
Tidigare har det funnits ett handikappolitiskt program för åren 2003 - 2011 antaget av kommunfullmäktige februari 2003. Detta har nu ersatts med en övergripande Social Mångfaldsplan.

Tillgänglighet i offentlig miljö

I offentlig miljö och på allmän plats finns det alltför ofta hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Hindren består både av svårigheter för rörelsenedsatta när det gäller nivåskillnader, markbeläggningar och trottoarkanter och av svårigheter för personer med nedsatt orienteringsförmåga att hitta rätt. Även andra grupper kan ha stor nytta av att den fysiska miljön blir tillgängligare och användbar för fler.

Så här arbetar vi med Enkelt avhjälpta hinder:

Se faktaruta till höger vad som menas med Enkelt avhjälpta hinder

Kommunägda publika lokaler

För att kunna åtgärda brister i tillgängligheten har kommunfullmäktige avsatt investeringsmedel för att åtgärda brister i tillgängligheten i de kommunägda publika lokalerna. Definitionen av vad som anses som ett enkelt avhjälpt hinder har av kommunen lagts högt, bland annat kan hissanordningar ingå.

Ramp utanför Sparresalen, foto Sara PerssonSamtliga kommunägda lokaler inventerades under 2003-2004. Arbetet med att åtgärda de kartlagda hindren påbörjades hösten 2008.  Målet att i princip alla tillgänglighetshinder i de publika lokalerna skulle vara åtgärdade med utgången av 2010 har nåtts.

Men för att samtliga kommunala lokaler ska bli tillgängliga så måste arbetet fortsätta och det pågår kontinuerligt.

Ansvariga för arbetet är drift- och serviceförvaltningens fastighetsavdelning, tillgänglighets-
strategen och berörda förvaltningar.

Allmänna platser

Tillgänglighetsanpassad busshållsplats vid Parkgatan, foto Sara PerssonArbetet med att öka tillgängligheten till allmänna platser, exempelvis gatumiljön, busshållplatser, torg och idrottsplatser, har pågått successivt sedan år 2005 och även här måste arbetet fortsätta och pågå kontinuerligt.  Investeringsmedel för dessa åtgärder finns årligen i drift- och serviceförvaltningens budget.

Tillgänglighetsguide

Tillgänglighetssymbol Framkomlighet för synskadade. Bilden föreställer en person med vit käpp.Tillgänglighetssymbol Handikappparkering. Bilden föreställer en person i rullstol, med bokstaven P i övre högra hörnetTillgänglighetsguiden består av enkel information om butiker, restauranger och andra publika lokaler på Trossö och köpcentrum i Lyckeby/Vedebyområdet. I Tillgänglighetsguiden kan du se om det finns handikapparkering, nivåskillnad vid entrén eller inne i lokalen, om det finns handikapptoalett med mera.

Tillgänglighetsguiden

Tillgänglighet information

Kommunens grafiska profil är utformad så Skylt i kommunhusetatt information som produceras ska vara tillgänglig exempelvis vad gäller typografi. Tryckt material ska vara anpassat för den målgrupp informationen riktar sig till. Vid behov går det att få information och informationsmaterial i önskat alternativt format.

Ett speciellt tydligt typsnitt för skyltar är framtaget. Skyltningen i kommunens offentliga lokaler byts successivt ut så att den följer de framtagna riktlinjerna. 

Teckenpråksfilm, Åse Olsson tecknar framför en vy över KarlskronaKarlskrona kommuns webbplats är uppbyggd och designad för att vara tillgänglig och användbar för så många som möjligt oavsett funktionsnedsättning. Utöver detta har vi också en del tillgänglighetsfunktioner; Anpassningar, Talande Webb och Teckenspråk
Mer information om tillgänglighet på webbplatsen

Karlskronas taltidning är Karlskrona kommuns egen taltidning på audio-CD för personer med till exempel läs- och skrivsvårigheter, synnedsättning. Kommunens inläsningstjänst hjälper till med att läsa in texter. Du kan få alltifrån brev och bruksanvisningar till artiklar och matrecept inläst.
Om du vill få mer information om kommunens taltidning eller inläsningstjänst så går det att nå ansvarig person via kommunens telefonväxel 0455 - 30 30 00 

Böcker och media med läsanpassning finns för de som har svårt att läsa vanliga böcker. Biblioteket har ett brett utbud av böcker och media som är anpassade till olika sätt att läsa. 
Särskilda tjänster på biblioteken


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-18
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Funktionshinder/Tillganglighet/