Logga för utskrift

Övrigt stöd

Här hittar du information om övrigt stöd och service som kommunen kan att erbjuda.

Avlösarservice

Avlösarservice fungerar som avlastning för dig som vårdar en person med funktionsnedsättning i hemmet. Insatsen gör det möjligt för dig att få egen tid för aktiviteter utanför och/eller i hemmet. Den som får uppdraget som avlösare tar då tillfälligt över omvårdnaden och tillsynen. Avlösarservice kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov. Stödet utformas individuellt efter ditt behov.

Fixarservice

Kommunen erbjuder alla personer, över 65 år, samt hemtjänsttagare och personer med funktionsnedsättning att få hjälp med enklare praktiska åtgärder i bostaden. Syftet är att förebygga fallolyckor. Exempel på fixarservice är lampbyten, byta säkringar, sätta upp gardiner, ordna upp sladdar man kan snubbla på, sätta upp handtag i badrum.
Servicen är kostnadsfri. Mottagaren av servicen svarar naturligtvis själv för materialkostnaden för säkringar, lampor, gardinstänger etc.
När du har beställt service blir du kontaktad av personal från kommunens arbetsmarknadsenhet för överenskommelse om tid för hjälpen. Den person som utför fixarservicen legitimerar sig med kommunens legitimation.

Mer information om fixarservice

Färdtjänst 

Har du funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med bil, buss eller tåg kan du ansöka om att få resa med färdtjänst. Detta gör du hos Blekingetrafiken.

Mer information om färdtjänst, Blekingetrafiken webbplats 

Mer information om riksfärdtjänst, Bleingetrafikens webbplats

Hjälpmedel

Om du börjar få svårt att klara dina vardagsaktiviteter kan ett hjälpmedel underlätta din vardag. En arbetsterapeut ger råd om hjälpmedel, bedömer behov, ordinerar och provar ut hjälpmedel som underlättar vardagen, till exempel rullstolar. Arbetsterapeuten lägger också upp personliga träningsprogram.
För att få mer information kan du kontakta din arbetsterapeut på vårdcentralen. För dig som bor i särskilt boende och behöver mer avancerade hjälpmedel, ansvarar kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast för utprovning, träning.
Enklare hjälpmedel köper man själv. 

Individuell plan

En individuell plan upprättas vid ett planeringsmöte där du får möjlighet att diskutera och planera din livssituation. Till exempel inför en liten eller stor förändring i ditt liv, när du vill göra något nytt på din fritid eller är på väg att flytta hemifrån.
Att få en individuell plan är en rättighet enligt LSS som du kan ansöka om.

Planen görs av biståndshandläggare på myndighetskontoret tillsammans med dig och/eller din företrädare. Planen ska följa upp behovet av insatser på olika områden, t.ex. både från kommunen, landstinget och försäkringskassan.

En individuell plan ska följas upp minst en gång per år och är ett bra sätt att göra en planering för vilka insatser som behövs nu och i framtiden.

Ledsagarservice

Ledsagarservice kan vara en regelbunden insats eller en tillfällig sådan. Den är i första hand tänkt att tillgodose aktiviteter i din närmiljö men kan även gälla för tillfälliga resor, studiecirklar/kurser eller familjeangelägenheter.
En ledsagare följer dig till och från aktiviteter. Insatsen är en personlig service, anpassad efter dina individuella behov. Ledsagarservice ska inte användas för aktiviteter som ingår i habilitering/rehabilitering eller för tjänster som normalt ingår i hemtjänst, boendestöd eller bostad med särskild service.

Parkeringstillstånd

För den person som är rörelsehindrad finns det en möjlighet att söka ett särskilt parkeringstillstånd.

Mer information om parkeringstillstånd 

Personligt ombud

Personliga ombud finns till som stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. De bedriver kostnadsfri ombudsverksamhet på uppdrag av samtliga kommuner i Blekinge.

Ombudsverksamheten vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning, 18 år och uppåt. Personerna måste ha en omfattande psykisk funktionsnedsättning som medför stora svårigheter för ett fungerande vardagsliv. Oftast har personerna stora behov av stöd och service i kontakten med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.
De personliga ombuden arbetar via Kommunsamverkan Cura individutveckling.

Mer information om personliga ombud, Kommunsamverkan Cura individutvecklings webbplats

Råd och stöd

Du kan få råd och stöd av personer som arbetar med att hjälpa människor på olika sätt. Det kan till exempel vara en kurator eller en psykolog som du kan prata med om dina problem. Arbetsterapeut och sjukgymnast kan hjälpa dig med träning och hjälpmedel. Habilitering och rehabilitering innebär att utveckla starka sidor, träna och kompensera funktioner som är nedsatta, anpassa miljön och stödja patienten och dennes nätverk. Mottagning för habilitering och rehabilitering har mottagning för barn och vuxna på Blekingesjukhuset i Karlskrona.
Denna hjälp söker du på landstingets barn- eller vuxenhabilitering.

Syn- och hörselinstruktörer

Syn- och hörselinstruktörens uppgift är att hjälpa dig med syn- eller hörselnedsättning till ett mera aktivt liv i hemmiljön, att träna den dagliga livsföringen, att informera om kommunens service och motivera till ökad rehabilitering.

Tolktjänst

Du som är gravt hörselskadad eller döv har möjlighet att få hjälp av tolkcentralen, Landstinget Blekinge. Det finns ingen åldersgräns för att få tolk.
Det finns tillgång till texttelefon i Karlskrona kommun via telefonnummer 0455 - 30 33 30.
Mer information om Tolkcentralen, Landstinget Blekinge webbplats

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Funktionshinder/Ovrigt-stod/