Logga för utskrift

Adoption

Vart vänder du dig när du vill adoptera barn

För att få ta emot ett barn i sitt hem måste man ha medgivande från Socialnämnden.

Inför ett sådant beslut gör en socialtjänsteman på familjerätten en utredning. Den blir också en presentation av de blivande adoptivföräldrarna för de utländska myndigheter som skall välja familj till barn som de har ansvaret för.

Utredningen innebär också en tid av förberedelse för det annorlunda föräldraskap som en adoption innebär. Det rådgivande inslaget är lika betydelsefullt som det utredande. Viktiga egenskaper hos blivande adoptivföräldrar är förmåga till inlevelse i barnets situation och förståelse för barnets behov att få information om sitt ursprung. Det har visat sig att barnet får bättre känslomässig anknytning till sin nya familj om adoptivföräldrarna håller barnets ursprung levande. Genom adoptionen får barnet samma ställning som om det fötts inom familjen. Enligt svensk lag kan en adoption aldrig hävas. Genom adoptionen blir barnet automatiskt svensk medborgare om någon av adoptivföräldrarna är det.

Inte bara en svensk fråga


Frågor om barns rätt och principerna vid internationell adoption har behandlats inom såväl FN som andra internationella organ. År 1986 antog FN en deklaration om fosterbarnsplaceringar och adoption. I november 1989 antog FN konventionen om barnets rättigheter som Sverige anslutit sig till. Den innehåller bl.a. regler för hur internationella adoptioner skall gå till. Haagkonferensen för internationell privaträtt antog 1993 en konvention om adoptioner mellan länder. Sverige har ratificerat denna konvention. Varje land som ratificerar konventionen skall inrätta en central myndighet som ansvarar för adoptionsfrågorna. I Sverige är NIA utsedd till central myndighet. Vissa uppgifter kan sedan delegeras till särskilda auktoriserade sammanslutningar. I Sverige finns för närvarande sex organisationer som av NIA auktoriserats för adoptionsförmedling från ett 25-tal länder.

Barnets bästa - riktmärke

 

Enligt de internationella överenskommelserna skall barnets bästa främst beaktas.
Huvudsyftet med adoption skall vara att ge barn, som inte kan tas om hand inom sin biologiska familj, en egen familj.
De som är ansvariga för barnet skall välja ut den lämpligaste miljön för just det barnet.
Barnets biologiska föräldrar skall - om de är kända - få tillräckligt med tid och fullgod rådgivning innan de fattar beslut om barnets framtid.
Barnet skall i första hand placeras i en familj i sitt eget land
Den som medverkar i en adoption får inte göra sig otillbörlig ekonomisk eller annan vinst.

Kontakta oss

Besöksadress: Hillerödsvägen 35, 371 45 Karlskrona.
Postadress: Karlskrona kommun, Socialförvaltningen, 371 83 Karlskrona
Telefon: 0455-30 30 00

E-post: This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Familjeratt/Adoption/