Logga för utskrift

Handikappnämndens kvalitetspris 2009

Publicerad 21 juni 2010 13:25 | Uppdaterad 21 juni 2010 15:21
Utdelning av handikappnämndens kvalitetspris för 2009

Varje år i juni delar handikappnämnden ut sitt kvalitetspris till några av handikappförvaltningens verksamheter.

Syftet med kvalitetspriset är att stimulera och uppmuntra kvalitetsutvecklingsarbete inom alla delar av verksamheten. Priset går till de verksamheter som genom ett konsekvent målarbete verkat för att uppfylla nämndens mål för verksamheten på ett bra sätt. Prisutdelningen gjordes vid handikappnämndens sammanträde den 16 juni.

Första pris 10 000 kr
Klimatgatans korttidsverksamhet för barn/ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Motivering: Klimatgatans verksamhet har under året arbetat mot ett tydligt uppnåendemål; målsättningen i sig är relevant och spännande, den tar hänsyn till att vi ibland måste jobba med olika perspektiv för att kunna fullfölja insatsen med brukarens bästa för ögonen; i det här fallet har man valt att se föräldrarnas roll som en viktig del i genomförandet av insatsen.

Andra pris 8 000 kr
Bäckängavägens gruppboende för unga vuxna
Motivering: Bäckängavägens verksamhet har i sina mål ett tydligt fokus på delaktighet och inflytande för sina brukare ; det finns också ett perspektiv som betonar personalens och brukarnas gemensamma ansvar och möjlighet att lägga en god värdegrund ; uppföljningen visar att målen är en process som fortgår och lever i det dagliga arbetet.

Tredje pris 5 000 kr
Bohlinsväg gruppboende för äldre personer
Motivering: Juryn har in sin bedömning lagt vikten på verksamhetens arbete för att nå sin första målsättning, att bevara och om möjligt utveckla vårdtagarnas förmågor; att ha detta mål för ögonen visar på god insikt i det uppdrag man har som personal och det är imponerade att läsa den konkreta beskrivningen av hur man genom idogt arbete och många kontakter lyckats hitta en lösning som gör att vårdtagarna kunnat bibehålla sin självständighet i det självklara att resa sig från matbordet efter avslutad måltid!

Särskilt omnämnande 2 000 kr
För år 2009 vill juryn ge ett särskilt omnämnande till fritidsrådet, en grupp representanter från de olika verksamheterna som samarbetar under fritidskonsulentens ledning. Fritidsrådet arbetar inte mot några egna mål så med ett särskilt omnämnande vill vi markera betydelsen av den här gruppens arbete för en god och varierad tillgång till fritidsevenemang och kultur- och fritidsaktiviteter för god måluppfyllelse på verksamhets- och individnivå i hela handikappförvaltningen.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-11-10
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Kvalitetspris-2009/