Logga för utskrift

Vattenskyddsområden

För att skydda vårt vatten ska vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter inrättas vid våra vattentäkter. Skyddsföreskrifterna talar om vad man får göra och vad man inte får göra. Eftersom vattentäkterna skiljer sig åt kan olika olika föreskrifter gälla. Läs mer här vad som gäller för den vattentäkt du är intresserad av.

 

Läs gärna mer om vattenskyddsområden i broschyren till höger.

Dokumentet "Sammanställning av vattenskyddsområden i Karlskrona kommun" beskriver kort vad som gäller för respektive vattenskyddsområde.

Var finns vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter idag?

Revideringar av gamla skyddsområden pågår liksom att nya håller på att upprättas. För närvarande pågår arbete med att upprätta nya vattenskyddsområden för följande vattenförekomster: infiltrationsanläggningen på Johannishusåsen, Avelsgärde, Saleboda och närområdet till Karlskrona vattenverk.

Nedan finner du de vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter som gäller idag.

Fågelmara
Holmsjö
Jämjö
Karlskrona
Lyckebyån
Spjutsbygd
Tving

 

Varför behövs vattenskyddsområden?

Jo, för att tillgången på vatten för vattenförsörjningen är en av våra allra viktigaste naturresurser.

Det är viktigt att utnyttja dessa resurser varsamt. Det är också viktigt att skydda dem från olika verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt.

Målet med att bilda ett vattenskyddsområde är att skydda råvattentillgången i ett långsiktigt perspektiv som sträcker sig över flera generationer.

 

Vad kan vattnet behöva skyddas mot?

Det kan vara både tillfälliga och kontinuerliga föroreningar som orsakas av människan.

Petroleumprodukter, kemiska ämnen, gödsel, avloppsanläggningar, avfallsupplag, vägar, grus- och bergstäkter är några exempel på vad som kan påverka vattnets kvalitet negativt.

 

Vad händer i Karlskrona kommun nu?

Arbetet med att upprätta nya samt revidera gamla skyddsområden för dricksvattentäkterna i kommunen pågår. Ett antal samråd har genomförts för att berörda ska ha möjlighet att påverka innehållet i skyddsföreskrifterna.

Efter samrådet lämnas en ansökan in till länsstyrelsen som i sin tur ska behandla materialet samt inkomna synpunkter. Ansökan går också ut på remiss till ett antal olika sakägare. När ansökan är färdigbehandlad fastställer länsstyrelsen vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter.

Under juni månad 2016 lämnades en ansökan om skyddsområde med tillhörande förslag till skyddsföreskrifter för infiltrationsanläggningen i Johannishus in till länsstyrelsen.

Nedan finns några av dokumenten som skickades in:

Teknisk beskrivning, PDF-fil 5 Mb
Riskanalys, PDF-fil 3 Mb
Karta över föreslagna skyddszoner, PDF-fil 2 Mb
Förslag till skyddsföreskrifter, PDF-fil 462 Kb


Samtidigt lämnades uppgifter in till länsstyrelsen för att komplettera den tidigare inlämnade ansökan om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Saleboda vattenverk.

 

Vattenskyddsområde för Lyckebyån
Personal från Lessebo, Emmaboda och Karlskrona kommun och personal från de tre berörda länsstyrelserna (Kronoberg, Kalmar och Blekinge) arbetar vidare med utformningen av skyddsområde för vattentäkterna längs med Lyckebyån.

Materialet som lämnades in med ansökan 2012 är omarbetat. Bland annat har kompletteringar till den tekniska beskrivningen gjorts. 

Öppna möten, där materialet presenteras, har hållits vid fyra tillfällen på olika platser längs med Lyckebyån i mars. 
Läs mer på Lyckebyåns vattenförbunds hemsida. 

  

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-18
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Dricksvatten/Vattenskyddsomraden/