Logga för utskrift

Kommunalt avlopp

Information till dig som har kommunalt avlopp.

Rening av avloppsvatten

I Karlskrona kommun finns det nio avloppsreningsverk sedan Hasslö reningsverk lades ner sommaren 2016. Dessa renar årligen sex miljoner kubikmeter (6 000 000 000 liter) avloppsvatten från bland annat WC, bad, disk och tvätt. När avloppsvattnet har renats genom mekanisk, biologisk och kemisk rening släpps det ut i sjöar, vattendrag eller i Östersjön.

Analyser

Analyser görs regelbundet både på det vatten som kommer in till reningsverken och på det som går ut. Det är hårda krav på reningen av avloppsvattnet innan det får släppas ut från reningsverken.

Undersökning av slam

Det slam som bildas vid reningen undersöks noggrant. Bland annat undersöker man mängden tungmetaller som till exempel arsenik, bly, kadmium, koppar och kvicksilver. Slammet från Karlskronas reningsverks innehåller låga metallhalter.

Undersökning av kustvattnet

Varje år görs undersökningar i havet bland annat utanför vårt stora reningsverk Koholmen. Man vill kontrollera att det renade avloppsvattnet inte påverkar kustvattnet negativt. Vill du läsa mer om detta kan du trycka på länken nedanför.

På Blekinge Kustvatten och Luftvårdsförbunds webbplats kan du läsa om resultaten från olika undersökningar. 

Våra reningssverk

Här till höger hittar du en översiktlig sammanställning av kommunens avloppsreningsverk.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Avlopp/Kommunalt-avlopp/