Logga för utskrift

Tänk på vad du spolar ner

För att vattnet vi använder ska kunna återanvändas utan fara för människor, djur och natur så måste vi vara rädda om det och tänka på vad vi spolar ner.

Var finns miljögifter och andra skadliga ämnen?

Det finns faktiskt  i varor som köps hem till hushållen varje dag, till exempel i tandkräm, deodoranter, kläder, möbler och förpackningar.
Företag använder ibland skadliga ämnen i sin verksamhet. En del av dessa kan hamna i avloppet och reningsverken.

På den här webbplatsen finns tips både för dig som enskild person och som verksamhetsutövare hur du kan minska ditt bidrag av miljögifter och andra skadliga ämnen.

Varför är det viktigt att det inte hamnar i avloppet?

Det finns flera anledningar till varför miljögifter och andra skadliga ämnen inte hör hemma i avloppet:

Giftfri miljö
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål. Ett av dem är målet Giftfri miljö. För att nå målet om en giftfri miljö behöver de ämnen som försämrar kretsloppet, exempelvis tungmetaller, fasas ut ur samhället. Ett steg i det är att se till att ämnena inte når reningsverken.

Sämre rening i reningsverken
Reningsverkens reningsprocess består bland annat av mikroorganismer som bryter ner organiskt material och näringsämnen. Dessa mikroorganismer är känsliga och kan skadas av giftiga ämnen som kommer in till reningsverken, exempelvis olja.

Bryts inte ner i reningsverken
Miljögifter, läkemedelsrester och andra skadliga ämnen som kommer in till reningsverken kan inte brytas ner fullständigt i reningsprocessen. Dessa ämnen kan då antingen hamna i slammet eller följa med det renade vattnet ut i sjöar och hav och påverka djur och växter som lever där.

Skadar ledningarna
Ledningarna kan skadas av vissa ämnen, exempelvis av höga sulfat- eller magnesiumhalter. De kan också sättas igen av exempelvis fett.

Fettet i avloppsledningarna kan tillsammans med vattnet bilda giftig svavelsyra. Svavelsyran kan i sin tur orsaka korrosionsskador i ledningsnätet.

 

Vad är så kallat uppströmsarbete?

Uppströmsarbete är en långsiktig och hållbar lösning att minska miljögifterna i samhället.

En väg är att försöka minska mängderna miljögifter och andra skadliga ämnen som kommer in till reningsverken och här kan du göra skillnad.

Läs mer på Svenskt vattens webbplats. Tryck på länken till höger.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Avlopp/Du-paverkar-reningen/