Logga för utskrift

Dagvatten

Dagvatten är ett samlingsnamn för regn- och smältvatten som rinner av tak- och markytor inom tätbebyggt område. Dagvatten kan också vara dräneringsvatten från husgrund.

 

Dagvatten

Vart tar dagvattnet vägen?

I våra samhällen och städer finns ett system av ledningar i marken som transporterar vatten.

Dagvattnet kan antingen avledas till en dagvattenledning eller till ett dike som leder ut vattnet i vattendrag, sjöar eller hav. Det kan också avledas till ett så kallat kombinerat ledningssystem dit både dagvatten och spillvatten från hushållen avleds. Det vattnet hamnar till slut i ett avloppsreningsverk där vattnet renas.

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-08-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Avlopp/Dagvatten/