Logga för utskrift

Hur tas en översiktsplan fram?

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Planen ska omfatta hela kommunen och syftet är att ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas.

Översiktsplanen är kommunens övergripande styrinstrument för den fysiska planeringen men är inte juridiskt bindande. Planen ska styra stadens utveckling under de kommande årtiondena och anger en långsiktig inriktning.

Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens översiktliga planering och översiktsplaner antas av kommunfullmäktige.

Översiktsplanen ska redovisa de allmänna intressena (riksintressena) och de miljö- och riskfaktorer som finns och hur kommunen tillgodoser dem. En översiktsplan ger framförhållning och beredskap inför olika situationer, t ex att det finns tillräckligt med områden för bostadsbebyggelse och handel eller genom att visa var var värdefulla natur- och kulturmiljöer är belägna. Informationen används som underlag i kommunens mer detaljerade planering.

 

 

 

Start

En gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige uttala sig om den gällande översiktsplanen är aktuell eller anta en ny översiktsplan.

Program

När kommunfullmäktige beslutat om att en översiktsplan ska upprättas påbörjas processen med ett program.

Samråd

Med hjälp av underlagsmaterialet utarbetas ett förslag till översiktsplan med en beskrivning av de allmänna intressena, vilka miljö- och riskfatorer som finns och kommunens avvägning mellan de olika intressena. Länsstyrelsen, regionplaneorgan och berörda kommuner har möjlighet att lämna synpunkter på förslag genom samråd. Även allmänheten och intresseorganisationer ska beredas tillfälle för samråd. Alla synpunkter och vilken bedömning kommunen har gjort av dem, sammanställs i en samrådsredogörelse. Länsstyrelsen lämnar ett särskilt samrådsyttrande.

Utställning

Efter samrådet bearbetas förslaget efter de inkomna synpunkterna och översiktsplanen ställs därefter ut under två månader. Utställningen kungörs på kommunens anslagstavla och i ortstidningarna. Även under utställningstiden är det möjligt att lämna synpunkter. Länsstyrelsen skriver ett granskningsyttrande över den utställda planen. Inkomna synpunkter och kommunens ställningstagande sammanställs i ett särskilt utlåtande.

Antagande

De synpunkter som lämnats under utställningsskedet arbetas in i förslaget och översiktsplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-02-23
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Planer/Oversiktsplan/Sa-har-upprattas-en-oversiktsplan-/